Forside > Kredsene > Øst > Bestyrelsesmøder

Bestyrelsesmøder

 

Bestyrelsesmøde mandag den 10. april 2017 kl. 13-16.30
Sjællands Kirkemusikskole
 
Referat

 

I mødet deltog Trine Dirks, Anette Jepsen Holm, Eric Holm, Ida Knudstrup, Agnes Langballe, Hanne Moltesen, Johannes Olesen, Anne Persson og Frede Wulf-Andersen (FWA)

1. Godkendelse af dagsorden:
Godkendt

2. Orienteringspunkter:
a) Nyt fra Landsforeningen:
HB-mødet 6/2: Eric Holm oplyser, at HB har konstitueret sig - og at ønsker fra kredsene med henblik på de kommende overenskomstforhandlinger skal være HB i hænde senest 1/7 2017.
Landsdækkende aktiviteter: forberedelserne af landsmødet i Ålborg 11/9 2017 skrider fremad.
Hjemmesiden o.a.: foreningens hjemmeside er langt fra opdateret - sekretæren opfordres til at rette henvendelse med løbende opfølgning til landssekretariatet - bl.a. set i lyset af nedenstående pkt. b)
b) Overgang til ny Østkreds:
Alle formalia omkring sammenlægningen af Roskildekredsen og Stiftskreds Øst skulle nu være på plads.
c) Nyt fra Sjællands kirkemusikskole:
Kirkemusikskolen i Roskilde har nu udsigt til at kunne flytte ind i nye lokaler inden for en overskuelig fremtid.
d) Andet:
Intet

3. Økonomi inkl. løbende praksis v. kassereren:
Der blev givet en generel orientering - Det oplystes, at kassebeholdningen pr. d.d. udgør kr. 53.603,-.

4. Forretningsorden:
Forretningsordenen for Kreds Øst blev stadfæstet i form af den hidtidige forretningsorden for Stiftskreds øst med følgende ændring:
§ 1, stk. 2 ændres til: "Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst 5 af bestyrelsens medlemmer er til stede".

5. Arkivspørgsmål:
Udskydes til senere behandling.

6. Aktiviteter i 2017:
En første drøftelse inkl. prioriteringer og forslag til videre bearbejdning.
Bestyrelsen vil satse på at udarbejde relevante, faglige kursustilbud - endvidere arbejde på en grundig uddannelse af foreningens tillidsrepræsentanter generelt. Eric Holm tilbyder med sin mangeårige erfaring inden for området at oplære Kreds Øst's tillidsrepræsentanter.
Bestyrelsen vil fortsat arbejde på at hverve nye medlemmer.    

7. Mødeplan:
Mandag d. 15. maj SJK kl. 13.00.
Mandag d. 29. maj Fløng sognegård kl. 16.00.
Møde vedr. overenskomstforhandlingerne: Hanne Moltesen søger at reservere lokaler.
FWA udsender invitation pr. mail med anmodning om tilmelding til kredsens medlemmer inden 15/5.
Mandag d. 4. september SJK kl. 13.00: møde forud for hovedbestyrelsesmøde.

8. Eventuelt:
Intet                                                                Ref: FWA 


Bestyrelsesmøde 11. januar 2016, Sjællands Kirkemusikskole

Referat

I mødet deltog Trine Dirks, Agnes Langballe, Anette Jepsen Holm, Anne Persson, Ida Knudstrup og Frede Wulf-Andersen

 1. Godkendelse af dagsorden

                 Dagsordenen blev godkendt

2. Økonomi og budget

                 Kassereren oplyste, at kassebeholdningen pr.dags                  dato udgør kr. 15.822,35

3. Orienteringspunkt

                 IK oplyste, at der hovedbestyrelsesmøde                              d. 1. februar i Middelfart

4. Plan for ny Østkreds hvori Roskilde Stiftskreds indgår

FWA kontakter Eric Holm (Roskilde Stiftskreds) m. henblik på en orientering om, hvor langt kredsen er nået i forhold til den planlagte sammenlægning af Roskilde Stiftskreds og Stiftskreds Øst.

5. Aktiviteter i 2016, specielt Taizé-dage på LF og i Kbh. forud for "Himmelske Dage"

Haslev Kirke store sal og store køkken er reserveret til lørdag den 5. marts fra 10.00 til 18.00 Undervisning fra 11.00 - 17.00.

Mandag den 2. maj: Helligåndshuset fra kl. 14.00. Stadig under reservering. TD formulerer indbydelse til kredsens medlemmer. Sekretæren udsender indbydelsen pr. e-mail.

6. Mødeplan

                  Næste møde aftales pr. e-mail.

7. Eventuelt

                  Intet 

Dansk Kirkemusiker Forening
Home