Forside > Kredsene > Øst > Generalforsamling

Generalforsamling


 Generalforsamling i kreds Øst
Søndag den 12. november 2017 klokken 15.00 - ca. 19.00 
Sjællands kirkemusikskole, Allehelgensgade 8, 4000 Roskilde. 

Program

Kl. 15.00: Kaffe/the og velkomst

Kl. 15.30: Landsekretær Jan Thor Callesen fører os ind i
a. Rammerne for vores løn - og ansættelsesforhold.
b. Tillidsmandsordningen
Derefter lægges der op til, at vi sammen - med udgangspunkt i nogle cases - drøfter og afklarer typiske og aktuelle problemstillinger i vores ansættelsesforhold.  

Kl. 17.30 Smørrebrød mm. 

Kl. 18.00 Generalforsamling. 

Dagsorden til generalforsamlingen

1. Valg af dirigent
2. Valg af referent. 
3. Formandens beretning
4. Regnskab
5. Valg til bestyrelsen
6. Valg af suppleanter
7. Valg af revisor
8. Valg af revisorsuppleant
9. Forslag til aktiviteter og ønsker i øvrigt for det kommende år.
10. Eventuelt. 

Tilmelding skal ske senest tirsdag den 7. november til 
Frede Wulf-Andersen. Tlf:  6178  2083 mail: fwa@doks.dk eller
Anette Jepsen Holm. Tlf: 2781 2023 mail: najholm@gmail.com

Med venlig hilsen 

Trine Dirks
Formand kreds Øst 


Kreds Øst - Stiftende generalforsamling

(Sammenlægning af Roskilde Stiftskreds & Stiftskreds Øst)
Søndag den 13. november 2016 kl. 14 - 18.30
Sjællands Kirkemusikskole,  Alle Helgensgade 8, 4000 Roskilde

I mødet deltog: Trine Dirks - Eric Holm - Anette Jepsen Holm - Anne Persson - Ida Knudstrup - Agnes Langballe - Johannes Olesen - Hanne Moltesen - Anne Kleinstrup (fra pkt. 6 og frem) - Frede Wulf-Andersen

Referat

1. Valg af dirigent
Hanne Moltesen blev valgt

2. Valg af referent
Frede Wulf-Andersen blev valgt

3. Formændenes beretninger
a) Stiftskreds Øst ved Trine Dirks: Beretningen blev godkendt (se nedenfor)
b) Roskilde Stiftskreds ved Eric Holm: Beretningen med særlig henvisning til referat af Roskildekredsens GF 2016, pkt. 10. (se nedenfor) blev godkendt

4. Fremlæggelse af regnskaber
a) Stiftskreds Øst ved AJH: Det reviderede regnskab for 2015 blev godkendt
b) Roskilde Stiftskreds ved EH: Når endeligt revideret/godkendt regnskab foreligger (se referat af Roskildekredsens GF 2016, pkt. 4.) og senest 30/1 2017, overføres Roskildekredsens midler til Stiftskreds Øst's bankkonto, som fremover vil være Kreds Øst's konto.

5. Nye vedtægter - forslag vedlagt
Vedtægtsforslaget blev gennemgået og fremsendes til endelig godkendelse i Hovedbestyrelsen                                                   

6. Valg til bestyrelsen. Forslag sendes til en af de nævnte bestyrelsesmedlemmer senest november 2016. Som bestyrelsesmedlemmer valgtes: Trine Dirks, Anette Jepsen Holm, Eric Holm, Anne Kleinstrup, Ida Knudstrup, Agnes Langballe,  Anne Persson og Frede Wulf-Andersen

7. Valg af suppleanter. Forslag sendes til en af de nævnte bestyrelsesmedlemmer senest den 6. november 2016. Som suppleanter valgtes: Hanne Moltesen og Johannes Olesen

8. Valg af revisor. Forslag sendes til en af de nævnte bestyrelsesmedlemmer senest den 6. november 2016. Som revisor valgtes: Søren Lindeløv

9. Valg af revisorsuppleant. Forslag skal sendes til en af de nævnte bestyrelsesmedlemmer senest den 6. november 2016. Som revisorsuppleant valgtes: Merete Sand

10. Forslag til aktiviteter i det kommende år og ønsker i øvrigt. EH ønskede fokus på etableringen af kursustilbud tilpasset medlemmernes udtrykte behov. TD pegede på behovet for videreuddannelse af tillidsrepræsentanterne. FWA ønskede mere dialog med de enkelte medlemmer - evt. i form af nyhedsmails med mulighed for feed-back fra medlemmerne. Der arbejdes videre med ideerne.

11. Eventuelt
Det konstateredes at kredsens tillidsrepræsentanter fortsat er Eric Holm (Roskilde Stift), Ida Knudstrup (Helsingør Stift), Anne Persson (Lolland-Falster Stift) og at der herefter mangler en TR fra København's Stift.

Ref.: FWA 

Formandens beretning (Stiftskreds Øst):

Generalforsamlingen d. 15. november 2015 på Sjællands Kirkemusikskole havde 3 hovedemner:

1) Tilføjet pkt.: At tage stilling til mulig sammenlægning med Roskilde Stiftskreds som følge af drøftelse på hovedbestyrelsesmøde d. 19. oktober om det hensigtsmæssige i at sammenlægge flere stiftskredse - fremlagt ved Merete Sand (landsformand) og gæst ved mødet, Eric Holm, formand for Roskilde Stiftskreds (valgt som dirigent). Østkredsen vedtog at indgå i dette samarbejde. Roskilde Stiftskreds ville sigte efter en tilsvarende beslutning ved generalforsamlingen i januar 2016. - Tidsplanen blev forsinket, generalforsamlingen først afholdt d. 9. oktober 2016 og stiftende generalforsamling indkaldt til d. 13. november 2016.

2a) Grundig drøftelse af muligheder for øget kontakt/dialog med medlemmerne ad flere veje.
2b) Orientering om udbytterigt kursus i konflikthåndtering på tværs af faggrupper i folkekirken.

3) Nyvalg med efterfølgende konstituering: Formand: Trine Dirks, næstformand: Agnes Langballe, kasserer: Anette Jepsen Holm, repræsentant i hovedbestyrelsen: Ida Knudstrup, sekretær: Frede Wulf-Andersen, Anne Persson - 1.suppleant: Hanne Moltesen, 2.suppleant: Johannes Olesen, revisor: Søren Lindeløv, revisorsuppleant: Merete Sand - Tillidsrepræsentanter: Ida Knudstrup og Anne Persson.

Bestyrelsesmøde afholdt d. 11. januar 2016 på Sjællands Kirkemusikskole: Forslag til vedtægt for ny Østkreds udarbejdet til færdiggørelse til bestyrelsen i udvalg og videresendelse til lovudvalget.

"Himmelske Dage" faldt på plads ultimo januar: Gudstjeneste i Helligåndssalen v. Strøget lørdag d. 7. maj kl. 11-13 med morgenmad og opvarmning fra 9.30. - Prøve mandag d. 5. maj kl. 14-18 sammesteds! Stor interesse for gudstjenesten og opvarmningen på dagen. Dygtig musikledelse v. Malene Bichel og akkompagnement v. Line Jespersen. - Programmet kan fås ved henvendelse til Trine Dirks. 


Generalforsamling søndag d. 15. november 2015

Kirkemusikskolen, Roskilde

Til stede var:
Trine Dirks - Anette Jepsen Holm - Eric Holm (gæst) - Ida Knudstrup - Henrik Holm Maibom
Inger Spaabæk Mangor - Hanne Moltesen - Anne Persson - Merete Brautsch Sand
Frede Wulf-Andersen

Fraværende med afbud:
Agnes Langballe - Johannes Olesen

Referat:
Dagsordenen godkendtes med tilføjelse af pkt. 3a

1. Valg af dirigent
Som dirigent valgtes Eric Holm

2. Valg af referent
Som referent valgtes Frede Wulf-Andersen

3. Formandens beretning
Beretningen blev godkendt (se beretningen nedenfor)

3a. Beslutning vedr. sammenlægning m. Roskilde Stiftskreds
Merete Sand redegjorde sammen med Eric Holm for baggrunden for bestyrelsens forslag om sammenlægning af Stiftskreds Øst og Roskilde Stiftskreds. På hovedbestyrelsesmødet 19.10. havde man drøftet, om sammenlægning af nogle af stiftskredsene kunne være hensigtsmæssig. Generalforsamlingen besluttede at søge sammenlægningen gennem-ført. Forslaget behandles tilsvarende på Roskilde Stiftskreds' førstkom-mende generalforsamling, formentlig omkring midten af januar 2016.
4. Regnskab
Regnskabet for 2014 blev godkendt uden bemærkninger.

5. Valg til bestyrelsen
På valg:
Trine Dirks
Agnes Langballe
Ida Knudstrup
Frede Wulf-Andersen
Alle blev genvalgt

6. Valg af 2 suppleanter
(P.t. Johannes Olesen og Hanne Moltesen)
Begge blev genvalgt

7. Valg af revisor
Som revisor valgtes Søren Lindeløv i begrundet forventning om, at han kan og vil modtage valget.

8. Valg af revisorsuppleant
Som revisorsuppleant valgtes Merete Sand.

9. Drøftelse af medlemspleje og aktiviteter i det kommende år.
Udover allerede igangsatte aktiviteter konstateredes et behov for en øget kontakt/dialog mellem bestyrelse og de enkelte medlemmer - evt. via de sociale medier, nyhedsbreve pr. e-mail o.l.
Et af formålene skulle være større fokus på/oplysning til medlemmerne om fagpolitiske forhold såsom ret og pligt i forhold til gældende over-enskomst.
Emnet genoptages snarest muligt efter den forventede sammenlægning af Stiftskreds Øst og Roskilde Stiftskreds.


10. Eventuelt
Merete Sand og Hanne Moltesen orienterede om et udbytterigt kursus i konflikthåndtering afholdt d. 14/4 d.å. på Hotel Hedegården i Vejle. Kur-set henvendte sig på tværs af faggrupper inden for folkekirken med del-tagelse af kirkesangere, organister, kordegne og sognemedhjælpere.


Ref: Frede Wulf-Andersen

Dansk Kirkemusiker Forening
Home