Forside > Kredsene > Fyns > Generalforsamling

Generalforsamling


Indkaldelse til GENERALFORSAMLING i Dansk Kirkemusiker Forening, Fyns kreds.
Otterup Kirke, Bakkevej 2 A - 5450 Otterup
Mandag den 6. november 2017 kl. 19.00.

Vi mødes i kirken kl. 1900, hvor organist Lars Frederiksen, Vor Frue Kirke, vil spille for os.

Dagsorden:

1.  Valg af dirigent

2.  Formandens beretning

3.  Nyt fra hovedbestyrelsen

4.  Regnskabsaflæggelse

5.  Valg af kredsbestyrelse. På valg er Birgit Schledermann, Jan Drejer Christensen, Jørgen Wandam-Møller.

6.  Valg af bestyrelses suppleanter. 2 personer.

7.  Valg af revisor. Kirsten Thusgaard er på valg.

8.  Valg af revisor suppleanter. Ingvil Bjåstad er på valg.

9.  Valg af tillidsrepræsentant

10. Indkomne forslag

11. Eventuelt

Støt op om din forening og gør din indflydelse gældende.

Vel mødt den 6. november kl. 19.00

Venlig hilsen - bestyrelsen.


Referat af generalforsamling den 7. november 2016

Valg af dirigent: Jan Thor Callesen blev valgt

1. Formandens beretning
Formand Jan Drejer Christensen fortalte om det forløbne års eneste aktivitet, årsmødet var en stor mundfuld for bestyrelsen, og derfor årets eneste arrangement. Medlemsaften og kursusdag blev ikke afholdt.

2. Årsmødet næste år vil komme i september 2017 i Folkekirkens hus i Ålborg.

3. Jan Thor Callesen fortalte om hovedforeningens arbejde. Kontingentet vil stige lidt næste år. Forberedelserne til overenskomstforhandlingerne starter også i sept. 2017.
Flere kredse er slået sammen. Medlemsskaren i foreningen har en udskiftning på 15 til 20 % hvert år, det skyldes nyansættelser, men er ellers nogenlunde stabil.
Mange menighedsråd forsøger at skære de ansattes tid ned. Foreningen har haft omkring 1000 sager siden 2010.

4. Regnskabsaflæggelse
Ib Berg fremlagde regnskabet. Vi har ca. 22.000 i likvide midler samt aktier i Danske bank med en markedsværdi på ca. 17.000 kr. Regnskabet er revideret og godkendt.

5. Valg til Stiftkredsbestyrelse
Ib Berg udtræder - suppleant Peter Holz Mogensen erstatter
Birgit Schlederman - ikke på valg
Karen M. Larsen - genvalg (blev overtalt af JTC)
Jan Drejer Christensen - ikke på valg
Jørgen Wandam-Møller - ikke på valg
Bestyrelsen konstituerer sig selv
Valg af bestyrelses-suppleanter
Merete Saxbjørn - bliver kontaktet efterfølgende af bestyrelsen
Niels Olsen - ikke på valg

6. Valg af revisor
Kirsten Thusgaard - ikke på valg
Merete Saxbjørn bliver kontaktet efterfølgende af bestyrelsen
Valg af revisor- suppleanter
Thyra Rasmussen - på valg - Ib Berg erstatter
Ingvil Bjåstad - ikke på valg

7. Valg af tillidsrepræsentanter
Valle Hansen - ikke på valg

8. Indkomne forslag
Ingen.

9. Eventuelt
Intet.


 

Referat af generalforsamlingen i Fyens Stiftskreds den  8. november 2015 i Otterup

Aftenen begyndte i kirken, hvor Georg Klinting gav en fin optakt til aftenen med salmer og koraler

Valg af dirigent

Jan Drejer Christensen blev valgt som dirigent, og han konstaterede, at generalforsamlingen var rettidig varslet.
Inden general forsamlingen startede blev der foretaget en repræsentationsrunde.

Formandens beretning

Jan Drejer Christensen berettede om  ”Årets gang”:
Kollegatræffet i april, hvor Povl Chr. Balslev fortalte om Oluf Ring.
Årsmødet på Farvergården i Odense arrangeret af København/Helsingør Stiftskreds
Kurset  i oktober I Tornbjerg kirke. Kurset blev gennemført for kirkesangerne med Rasmus Tofte som lærer.  Der var ikke nok tilmeldte organister til kurset.
Foreningen vil fortsat tilbyde kollegatræf
Medlemstallet i Fyens Stift er omkring  70..
Kommende årsmøde i sept. 2016, hvor Fyens Stiftkreds er vært, blev omtalt
Jan takkede bestyrelsen for samarbejdet

Karen fortsatte med at fortælle om møder i hovedbestyrelsen  og fortalte om nogle af de emner, der blev drøftet.
Omtale af evt. ny ledelsesstruktur’
Dagsmødet 16. april 2016
Manglende ansøgere til kompetencemidlerne
Kirkesangerpraktikantproblematikken
Jan Thor Callesens arbejde med faglige sager
Kontingentforhøjelsen
Tillidsrepræsentant-ordningen
Både Jans og Karens beretning blev vedtaget

Regnskabsaflæggelse

Ib gennemgik regnskabet. Regnskabet blev godkendt.

Valg af stiftkredsbestyrelse. 

Jan Drejer Christensen og Thyra er på valg. Jan Drejer Christensen modtog genvalg. Thyra ønskede ikke genvalg
Som nyt medlem valgtes  Jørgen Wandam Møller
Valg af nyt bestyrelses-suppleanter
Merete Saxbjørn fortsætter.
Nye suppleanter er Peter Mogensen og Niels Olsen
Valg af revisor
Kirsten  Thusgaard blev genvalgt, og Merete Saxbjørn fortsætter
Valg af revisor-suppleanter
Ingvil Bjåstad  blev valgt, og Thyra fortsætter
Valg af tillidsrepræsentanter
Valle Hansen – ikke på valg

Indkomne forslag

Der var ingen forslag

Evt.

Jan takkede Georg Klinting og Thyra

 


Referat af generalforsamlingen i Fyens Stiftskreds den 16. november 2014


1. Valg af dirigent
Jan Drejer blev valgt som dirigent, og han konstaterede, at generalforsamlingen var rettidig varslet.
Inden general forsamlingen startede blev der foretaget en repræsentationsrunde.
2. Formandens beretning
Karen berettede om ¨Årets gang":
Kurserne med Randi.
Aftenen med Georg Klinting i Tornbjerg kirke.
Kurset 1. nov. I Tornbjerg kirke. Kurset blev gennemført for kirkesangerne. Der var ikke nok tilmeldte organister til kurset.
Dagen hos Margrethe i Gudme kirke i august.
Medlemsmødet i holme kirke, som Jan Thor Callesen kan fortælle om.
Medlemstallet i Fyens Stift er omkring 70.
Karen fortalte om Jans arbejde, og om de sager der er i modernitetsstyrelsen.
Kontingentstigning er omkring 1½ %.
Bestyrelsen blev takket for samarbejdet og også tak til Maria og Jan.
Beretningen blev vedtaget med applaus
3. Regnskabsaflæggelse
Ib gennemgik regnskabet. Regnskabet blev godkendt.
4. Valg af stiftkredsbestyrelse. På valg er Birgit Schledermann, Ib Berg og Karen Margrethe Larsen
Alle 3 modtog genvalgt, og der blev klappet.
5. Valg af nyt bestyrelsesmedlem
Jan drejer blev nyt bestyrelsesmedlem
6. Valg af suppleanter
Merete Saxbjørn modtager genvalg. Valle Hansen blev valgt og Jørgen Wandam Møller
7. Valg af revisor. På valg er Merete Saxbjørn
Merete Saxbjørn fortsætter.
8. Valg af revisorsuppleant
Thyra Rasmussen er valgt
9. Valg af tillidsrepræsentant
Jan Thor Callesen fortalte om hvervet og arbejdet. Valle Hansen meldte sig som tillidsrepræsentant og blev valgt.
10. Vedtægter
Det nye i vedtægterne er, at repræsentantskabet er slettet. Jan Thor Callesen har lavet nye vedtægter. Vedtægterne blev vedtaget, og gælder fra 1. januar.
11. Der er ikke indkommet nogle forslag
12. Evt:
Der blev snakket om stiftskredsene.

Inden generalforsamling var der en fin koncert i kirken med Maria Lantz og Tina Sandberg
Aftenen sluttede med kaffe og hyggeligt samvær

Dansk Kirkemusiker Forening
Home