Forside > Login error > CO10 varsel om blokade

CO10 varsel om blokade

 

I overensstemmelse med CO10’s vedtægter § 18 stk. 3, har CO10’s bestyrelse énstemmigt besluttet at afgive varsel om blokade mod stillinger som politikadet i politiet.


Blokaden indebærer, at intet medlem af CO10’s medlemsorganisationer må søge eller lade sig ansætte i stillinger som politikadet.

Blokaden omfatter ikke tjenestemænd eller tjenestemandslignende ansatte.

Blokaden har virkning fra 10. juli 2017


Baggrunden for beslutningen er, at der igennem længere tid har været ført forhandlinger med Moderniseringsstyrelsen (bistået af Rigspolitiet) om løn- og ansættelsesvilkår for politikadetter.

 

Som det sikkert er bekendt, gav det politiske ønske om at ansætte politikadetter til bevogtningsopgaver m.v. anledning til mange overvejelser i Politiforbundet, men forbundet besluttede at medvirke positivt til, at ordningen kunne iværksættes.

Det var i den forbindelse afgørende for Politiforbundet, at der kunne aftales tilfredsstillende løn- og arbejdsvilkår for kadetterne, og at der blev fundet overenskomstmæssige løsninger, så kadetterne ikke blev ”B-betjente” ad bagvejen.

 

I forhandlingerne med Moderniseringsstyrelsen, der blev påbegyndt inden jul, lagde Moderniseringsstyrelsen/Rigspolitiet afgørende vægt på, at kadetterne blev ansat på overenskomstvilkår – i modsætning til polititjenestemændene.

 

Undervejs i forløbet stillede Moderniseringsstyrelsen krav om, at der i forbindelse med indgåelse af en evt. organisationsaftale, skulle indgås en friholdelsesaftale for kadetterne, således at de ikke kunne omfattes af en konflikt (strejke, blokade eller lockout).  

CO10/Politiforbundet har hele vejen i forløbet afvist dette krav, bl.a. med henvisning til at det er Moderniseringsstyrelsen/Rigspolitiet der har ønsket at anvende overenskomstansættelsen som ansættelsesform.

Hvis arbejdsgiveren ønsker at anvende overenskomstansættelse, må han tage ”hele pakken”, inkl. risikoen /muligheden for at den pågældende personalegruppe involveres i en faglig konflikt.

 

I forhandlingsmødet, der blev afholdt den 7. april 2017, drøftede parterne en række forhold omkring løn, pensions- og øvrige vilkår uden at der kunne opnås enighed. For at fremme forhandlingerne tilbød CO10/Politiforbundet at fremsende forslag til organisationsaftale til brug for de fortsatte forhandlinger, og der blev aftalt nye forhandlingsmøder til henholdsvis den 5. og 15. maj 2017.

I forbindelse med fremsendelse af forslaget til organisationsaftale til Moderniseringsstyrelsen blev det samtidig meddelt styrelsen, at fortsatte forhandlinger ville afhænge af, at Moderniseringsstyrelsen/Rigspolitiet frafaldt kravet om friholdelsesaftale.

Der har efterfølgende været både telefonisk og elektronisk kontakt mellem sekretariatet og Moderniseringsstyrelsen, hvor sekretariatet har rykket for Moderniseringsstyrelsens tilkendegivelse. Efterfølgende aflyste Moderniseringsstyrelsen begge de aftalte forhandlingsmøder, idet man endnu ikke havde fået afklaret styrelsens stilling til spørgsmålet om friholdelsesaftale.

 

På foranledning af Moderniseringsstyrelsens blev der i går været afholdt forhandling. På mødet præsenterede Moderniseringsstyrelsen de knaster, som de opfattede fortsat udestod, men nævnte ikke spørgsmålet om friholdelsesaftale. CO10/Politiforbundet spurgte derfor, om kravet om friholdelsesaftale var frafaldet, hvilket Moderniseringsstyrelsen afviste.

 

På den baggrund konstaterede CO10/Politiforbundet, at forhandlingerne om en organisationsaftale måtte anses for sammenbrudt.

 

Uagtet, at politikadetterne planmæssigt først skal ansættes med virkning fra 1. september 2017, var det væsentligt, at blokaden kunne varsles hurtigst muligt, idet der foreligger (ubekræftede) oplysninger om, at Rigspolitiet påtænker at udsende énsidigt fastsatte ansættelseskontrakter til kadet-eleverne. Det er baggrunden for, at CO10’s bestyrelse har truffet beslutningen med meget kort varsel.

Undermenu

Dansk Kirkemusiker Forening
Home