Forside

Forside


Du kan holde dig opdateret via dette link.

Det er her Kirkeministeriet løbende lægger de nyeste anbefalinger op. 


 Landsforeningen af Menighedsråd har også en god hjemmeside med råd og hjælp: Info til menighedsrådene


På Færøerne er der klare retnings-linjer i kirken 

Coronaen er også kommet til Færøerne. Således er gudstjenester aflyst til den anden side af påsken, og der må højest være ti deltagere ved begravelser.

Allerede for 14 dage siden valgte den færøske folkekirke at aflyse alle gudstjenester frem til og med 2. påskedag. Dog var det stadig muligt at holde dåb og vielser med deltagelse af maksimum ti personer.

Men tirsdag den 24. marts blev denne mulighed også indstillet, da biskop over Færøernes Stift, Jógvan Fríðriksson, og domprovst Uni Næs, sendte et brev ud til alle menigheder på Færøerne.

I brevet indskærper biskoppen og domprovsten, at der ikke må finde dåb, altergang og vielser sted i den færøske folkekirke, heller ikke i præstegården eller privat.

Opstår der en nødsituation, for eksempel ved alvorlig sygdom, et nært forestående dødsfald eller ved psykisk uro, er det dog muligt at dispenserer fra reglerne. Skulle sådan en situation opstå, er der udarbejdet en manual til præsterne, så de ved, hvordan de i nødsituation skal bære sig ad på værdig vis og samtidig opretholde sikkerheden.

Samtidig indskærper biskoppen og domprovsten, at der maksimum må deltage ti personer ved en begravelse. 


Corona - Covid19  (25. marts 2020)

Situationen eskalerer. Nu er datoen rykket frem til efter Påske. Der kommer hele tiden nye tiltag fra regeringen, og spørgsmålene hober sig op. Vi har fået henvendelser fra medlemmer som reaktion på vores seneste brev. Jeg vil her sammenfatte spørgsmål, ideer og episoder fra det virkelige liv. Jeg har desuden netop deltaget i et Skype-møde med folkekirkens samarbejdsudvalg, der består af formændene fra de faglige organisationer, Landsforeningen af Menighedsråd og Kirkeministeriet. Drøftelser herfra vil også blive inddraget i det følgende.

Bekymringerne går på det samme, nemlig at man nemt kommer for tæt på andre, navnlig i mindre kirker. Dette gælder både under handlingen, og når kisten bæres ud. En enkelt fortæller desuden om en bisættelse med deltagelse af 70 personer af en coronasmittet, hvor de pårørende har været i tæt kontakt med afdøde og i virkeligheden skulle være i karantæne. Med over 30 døde, har der været og vil komme flere.

Statsministeren har meldt ud, at statsansatte i lighed med de privat ansatte skal på tvungen ferie. Ifølge Kirkeministeriet er vi sendt hjem med løn, så det er ikke noget, der er planer om foreløbigt. Det fører frem til spørgsmålet - hvad må vi som ansatte? Må organisten øve sig i kirken? Kan der blive holdt en andagt i forbindelse med Påske? Anbefalingen siger, at vi kun må komme til nødvendige kirkelige handlinger som dåb, vielser og begravelser/bisættelser. Man er velkommen til at kontakte sin provst og biskop, hvis der skulle opstå problemer. Arbejdsmiljøet og arbejdsmiljøloven skal iagttages.

Streaming er blevet nævnt som en mulighed. Her skal man dog være opmærksom på reglen om ophavsret og persondata. For det første har man ophavsret til sin egen musik som f.eks. forspil og variationer. For det andet er der et problem, hvis man kan identificere udøveren. Organisten behøver ikke at blive filmet, men sangeren kan identificeres på stemmen.

Hvad kan vi gøre?

- Bisættelsen kan holdes udendørs. Her gælder samme antal som inde i kirken, og man kan stå mere spredt.
- Fjern salmebøgerne og brug salmeark som lægges ud hvor man må sidde.
- Brug handsker.
- Hvis organisten ikke kan sidde i behørig afstand, skal organisten ikke komme.
- Det samme gælder kirkesangeren. Også hvis organist og kirkesanger ikke kan være mindst 2 meter fra hinanden.
- Kisten skal blive stående.
- Nogle kirker har forbudt blomster i kirken.
- Det er præstens opgave at oplyse de pårørende om restriktionerne.
- Grundig rengøring.

Vores kirkeminister er endelig kommet på banen med et brev til de faglige organisationer, kan læses her. Det er ikke noget nyt, blot ministerens underskrift på de allerede givne anbefalinger. Kirkeministeriet har en vejledning under udarbejdelse til præster og øvrigt personale vedrørende begravelser og bisættelser. Den vil blive lagt på hjemmesiden, når den er klar. Ligeledes kommer der et link til ministeriets FAQ, når den er klar. Her vil man kunne få svar på de hyppigste spørgsmål.

Husk at følge med i medierne.

Merete Brautsch Sand
Landsformand
Dansk Kirkemusiker Forening


Corona - Covid19 (18. marts 2020)

Hele verden står i en kritisk situation.

Flere og flere bliver smittede - fra 28 til 64 på en dag og derefter indtil nu, 10 om dagen, og 18 på intensiv - og retningslinjerne for adfærd bliver skærpede, nu med nyt tiltag nærmest dagligt. Dette skal også gælde for kirken og dens personale.

Kirkeministeriet arbejder nu i tæt samarbejde med landets biskopper og provster, hvor de beder om, at alle ansatte forstår vigtigheden af at undgå spredning af Coronavirusset og udgiver stadig nye retningslinjer for handlinger i kirkerne. Menighedsrådene prøver at følge med. Alligevel bliver reglerne tolket forskelligt i sognene landet over.

Det er uomgængeligt, at alle former for gudstjenester, undervisning, møder m.v. er aflyst. Men hvad med de øvrige kirkelige handlinger? Vi har savnet et entydigt påbud og ikke kun anbefalinger. Skal der være fuldt personale, beskåret personale, eller kun præsten?

Nu mangler vi at få at vide, hvor grænsen går for, at en dåb eller vielse er strengt nødvendigt.

Begravelser og bisættelser kan (selvfølgelig) foretages, men under andre former, hvor kun nærmeste pårørende og så få som muligt deltager.

Dansk Kirkemusiker Forening udbeder sig entydige regler op påbud, så vore medlemmer over hele landet ved, hvornår og til hvilken tjeneste de skal møde op,

Nogle lande i Europa har indført udgangsforbud, med mindre man har et legitimt ærinde. Det kan være et spørgsmål om tid, før Danmark følger efter.

Der er jo allerede kommet flere restriktioner, kun forsamlinger på 10 personer. Vielser og dåb skal holdes inden for denne grænse inkl. personale. Ved bisættelser mener man åbenbart, at smitterisikoen er mindre. Her kan der - foruden personalet - være en person for hver 4 m2 i kirkens skib. Kirketjener/graver skal sammen med præsten står ved døren og sikre, at der ikke kommer flere ind, end det er tilladt. Hvordan skal de kunne holde to meters afstand?

Lad os nu få en direkte melding for folkekirkens område. Det er trods alt også en stor del af befolkningen det vedrører.

Måske kunne man invitere Kirkeministeren med til næste pressemøde.

Forretningsudvalget

Dansk Kirkemusiker Forening


 OPDATERET VEJLEDNING FRA BISKOPPERNE 
onsdag den 18. marts 2020

Regeringens nye tiltag, der blev præsenteret i går, har også stor betydning for kirkerne. Biskopperne arbejder tæt sammen med Kirkeministeriet for at håndtere situationen. Vi opfordrer alle til at tage ansvar for at bryde smittekæderne. Læs og følg nedenstående - og pas på jer selv og hinanden.

----------------------------------------------------------------

Folkekirken skal på lige fod med andre offentlige institutioner holde sine lokaler helt lukkede for offentligheden. Det gælder både kirker, sognegårde, uddannelsesinstitutioner og andre lokaler i folkekirken.

Kirkelige handlinger som dåb og vielser kan gennemføres i folkekirken, men de skal overholde kravet om, at højst 10 personer inklusive præst og kirkebetjening må deltage. I langt de fleste tilfælde forventes dåbsforældre og brudepar derfor at ønske handlingen udsat, hvilket er vores og Kirkeministeriets anbefaling.

Begravelser og bisættelser i folkekirken skal ikke overholde en fast deltagergrænse på i alt 10 personer, men der må maksimalt tillades adgang for 1 person pr. 4 m2 gulvareal i kirkens skib. Det betyder, at der maksimalt må være adgang for 50 personer, hvis kirkens skib har et areal på 200 m2. Der skal samtidig tages højde for kirkens indretning, således at der kan holdes afstand, og at krav og anbefalinger fra sundhedsmyndighederne overholdes. Det vil sige, at der skal være en realistisk vurdering af, hvordan der kan holdes den nødvendige afstand under hensyn til siddeareal og kirkebænke mv. Vi opfordrer til, at der er så få deltagere som muligt. Dette er menighedsrådets ansvar sammen med provst og præst at foretage en lokal vurdering og meddele det præcise antal max deltagere med opslag på kirkedøren.

Kirketjener/graver og præst skal begge stå ved døren og sammen sørge for, at kun det fastlagte antal deltagere får adgang til kirken.

Biskopperne peger på under den nuværende epidemi undtagelsesvist at anvende begravelsesformen "jordpåkastelse efter kremering" 

Vi opfordrer til, at de pårørende tydeligt skriver i dødsannoncer, at kun inviterede deltagere kan være sikre på at få adgang til kirkerummet i forbindelse med begravelsen eller bisættelsen.

Når der gennemføres begravelser og bisættelser i folkekirken, og hvis der gennemføres dåb og vielser, skal der samtidig opsættes informationsmateriale fra Sundhedsstyrelsen om, at personer, der har symptomer på Corinavirussygdom, bør isolere sig i hjemmet, og om god hygiejne og hensigtsmæssig adfærd. Det skal desuden sikres, at folkekirkens medarbejdere overholder Sundhedsstyrelsens anbefalinger om god hygiejne og hensigtsmæssig adfærd. Endelig skal der så vidt muligt være vand og sæbe eller håndsprit tilgængeligt ved kirken.

Nøddåb og nødvielser kan fortsat foretages i private hjem. Følg sundhedsmyndigheders generelle anbefalinger i forbindelse med besøg i private hjem.

Alle konfirmationer udskydes til foreløbigt efter pinse, nye datoer fastsættes lokalt så hurtigt som muligt. Denne beslutning træffes nu for at give afklaring for både familier og ansatte.

Hold jer løbende orienteret. Ved spørgsmål kontakt provst eller biskop. Læs mere her


 Se stillingsopslag under medlemssider!

 
 
 
OK-mærket er din sikkerhed for kvalitet. "Kig efter OK-mærket, når du vælger fagforening". Sådan lyder budskabet til alle lønmodtagere i Danmark. OK-mærket er et kvalitetsstempel på de fagforeninger, som har dybt kendskab til medlemmernes fag og branche, og som forhandler overenskomster med arbejdsgiverne. Det gør fagforeningerne, som er samlet i de to store hovedorganisationer LO og FTF, og det skaber rammerne for gode arbejdsliv.
 

Introkurser for nyansatte i Folkekirken

Helsingør og Københavns stift afholder kursus den 5. maj 2020.

Læs mere her


Spisepause i folkekirken sikret

Der er nu opnået klarhed over reglerne om retten til betalt spisepause. Enigheden bekræfter, at alle ansatte på det statslige forhandlingsområde har ret til en betalt spisepause, medmindre det udtrykkeligt fremgår af overenskomsten, at der ikke gælder en ret til betalt spisepause.

Det betyder, at du som kirkemusiker under forudsætning af, at du står til rådighed i pausen, har ret til at spise i arbejdstiden uden at blive trukket i løn for det eller få ændret din arbejdstidsnorm.

Som ansat i folkekirken kan du ikke forlange at få øget arbejdstidsnormen på 37 timer ugentligt for en fuldtidsansat for at kunne afholde en spisepause.  Du kan heller ikke fraskrive dig retten til betalt spisepause mod at "gå tidligere".

Læs hele formand Merete B. Sands opdatering her

Læs centralorganisationernes og Medarbejder- og Kompetencestyrelsens fælles pressemeddelelse her 


 

Løgumkloster Højskole 

Kirkemusikernes sommerkursus er reddet!

Som Fugl Fønix er Løgumkloster Højskole opstået af konkursens aske. Med forstander Ursula Dietrich-Pedersen er højskolen genåbnet. Løgumkloster Kirkemusikskole har derfor på ny fået muligheden for at holde sommerkursus i kirkemusik – et kursus, som mange af Dansk Kirkemusiker Forenings medlemmer altid har været meget glade for.

Hent programmet her


Efteruddannelse for kirkemusikere

AMU Fyn Odense tilbyder en række kurser for ansatte i kirken, læs mere under kurser: Kurser/Andre kurser
Som medlem af Dansk Kirkemusiker Forening kan du spare penge og optjene bonus via Forbrugsforeningen.

Lån og Spar

Kender du dine fordele hos Lån & Spar?

Dansk Kirkemusiker Forening er medejer af Lån & Spar, og vi har arbejdet sammen gennem mange år. Derfor kan du som medlem få ekstra gode vilkår i banken. Blandt andet høj rente på lønkontoen. Vi synes nemlig også, der skal være kontante fordele ved fællesskaber.

Læs mere her  


FH 

Stresstest

FTF og LO - nu Fagbevægelsens Hovedorganisation, FH, har udarbejdet en stresstest, som du har mulighed for at tage her: 

FH's stresstest 

FH's onlinekurser
 
Dansk Kirkemusiker Forenings medlemmer har mulighed for at tage del i FH's mange onlinekurser. Du kan f.eks. blive dygtigere til word, excel, powerpoint, tysk og engelsk. Opret dig som bruger og se hvad FH kan tilbyde:  
 

Ny landsformand søges

Efter næsten 10 år som landsformand for Dansk Kirkemusiker Forening har Merete Brautsch Sand valgt ikke at genopstille i 2020. Vi søger derfor en ildsjæl til at overtage posten.

Drømmer du om at sætte dit præg på arbejdet i foreningen, og er det dit ønske at sidde for bordenden her samt have en plads ved de store og mellemstore borde? Så har du nu chancen!

Som landsformand tegner du foreningens politiske profil ved dels at deltage i møder, arrangeret af bl.a. vores hovedorganisation FH og vores paraplyorganisation CO10, dels at lave opslag på Facebook, skrive nyhedsbreve m.v.

Landsformanden er, sammen med forretningsudvalget, der desuden består af 1. og 2. næstformand, øverste myndighed for hovedbestyrelsen. Hovedbestyrelsen tæller otte medlemmer: En fra Kreds Ålborg, en fra Kreds Viborg-Aarhus, en fra Kreds Ribe-Haderslev, en fra Kreds Fyn, to fra Kreds Øst samt 1. næstformand og landsformanden, der er mødeleder ved de to årlige møder. Her træffes alle beslutninger vedrørende foreningen.

Herudover er der en række møder i forskellige udvalg, hvoraf nogle eventuelt kan overlades til andre. P.t. er der i gennemsnit omkring 40 møder årligt, også nogle af mere social karakter. Hvert år afholder vores søsterforeninger "fætter/kusine-fester" i forbindelse med deres årsmøder. Her er vi inviteret til deres festaftener. Det er en chance for de uformelle samtaler, hvor vi lærer hinanden bedre at kende. Begivenheder, man ikke skal gå glip af. Andre møder er fagforeningsrelaterede, og atter andre vedrører uddannelser og efteruddannelser - enten som endags-møder eller enkelte seminarer over to dage. Dette giver indflydelse og indsigt. I forbindelse med overenskomstforhandlingerne, som du også vil deltage i, må der påregnes flere møder, især i foråret.

Om dig:

- Du ønsker at profilere Dansk Kirkemusiker Forening

- Du vil have indflydelse på de kirkemusikalske uddannelser, efteruddannelser og kurser

- Du vil sætte dit præg på vores overenskomst

- Du ønsker indsigt i det organisatoriske arbejde og vil lære det politiske spil i fagforeningerne

Vi har et godt samarbejde med de andre kirkelige foreninger, kirkemusikskolerne, AMU-Fyn m.fl. Alle hjælper og støtter vi hinanden, når der er brug for det.

Send hurtigst muligt en underskrevet erklæring om, at du opstiller og vedhæft underskrifter af 5 stillere, jfr. vedtægterne § 7, stk. II.

Kontakt landsformand Merete Brautsch Sand for nærmere informationer på mbs@kirkemusiker.dk eller telefon 24 41 95 98.


Dansk Kirkemusiker Forening
Home