Forside > Kredsene > Øst > Bestyrelsesmøder

Bestyrelsesmøder
Bestyrelsesmøde i kreds Øst d. 20/11-17

Til stede: Anne Kleinstrup, Anette Jepsen Holm, Anne Persson, Ida Knudstrup, Eric Holm, Mogens Gert Hansen, Alex Bach Andersen.

1. Velkomst og godkendelse af dagsorden
Dagsordenen godkendt med tilføjelse af pkt 4a - Fredes spørgsmål.
Referent: IK

2. Orienteringspunkter
a. Nyt fra Landsforeningen. For at undgå begrebsforvirring ændres "Landsforeningen" til HB/landskontoret.
EU-direktiv om personfølsomme oplysninger skal implementeres i persondataloven senest 1/5-18. Kommunikation til medlemmerne evt. via e-boks. EH sender link til kredsbestyrelsen.

b. Landsdækkende aktiviteter
Næste medlemsmøde 22/10-18 i Ribe.
EH opfordres til at tage strukturdebat op i HB med henblik på en generel indholdsdefinition (organisations- overenskomstfagligt samt kursusfagligt af hensyn til MR-støtte/opbakning). Næste HB-møde er 5/3-18.

c. Hjemmesiden
Udvalg (AK-EH-ABCA) arbejder med revisionsforslag. Generel opstramning ønskelig. Ex: nyhedsbrev m. link til aktuelle emner.

d. Nyt fra Sjælland Kirkemusikskole
Pt. ca. 130 elever - flere ansøgere end der er plads til. Nyt hus med plads til ca. 150 studerende ventes klar til indflytning ultimo juni 2018. Ønske om videresendelse af skolens bestyrelsesmødereferater, hvis muligt.

e. Andet
Intet

3. Økonomi
Orientering givet. Regnskab 2016 fra begge kredse til understøttelse af åbningsbalancen for kreds øst fremlægges på næste bestyrelsesmøde.

4. Vedtægter
Udvalg: EH-AK-AJH-MGH. 
Det bør undersøges, om det er muligt at flytte regnskabsåret henholdsvis GF, for at minimere afstanden imellem disse.

4a.
1. Bestyrelsesreferater offentliggøres på hjemmesiden.

2. EH kontakter mailløse medlemmer pr tlf. med henblik på at få vristet en mailadresse ud af disse (få). (FWA har en ajourført liste over de pågældende)

3. sekretærens opgaver fremover. Udsættes til næste møde.

5. arkivspørgsmål
ABCA tilbyder digitalisering af arkiv. Kredsarkivalier findes hos henholdsvis TD og EH. Sagen videredrøftes v. næste møde.

6. aktiviteter 2017/18
Indledende drøftelser af konceptudvikling - rytmisk kursus (stikord):

1. opfordring til nærmere tankevirksomhed - forslag til AK.
2. Muligheder/behovsanalyse
3. Form? Weekendkursus? Efterfølgende koncert?
4. Projektbeskrivelse
5. (fonds)midler?

Titelforslag: Det rytmiske i den klassiske kirke - hvordan skabes fælles feeling/swing? (kirkemusikerne indbyrdes og ml. kirkemusikere og menighed). Fastsættelse af priser (passende niveau). Differentiere pris medlem/ikke medlem.

7. mødeplan etc.
Næste møde 8/1-18 kl 12-15. Mad: sydhavsøerne.
Medbring så vidt muligt bærbar/tab/tlf.

8. tovholdere mm
Se tidligere

9. evt.
Evt. afbud til AK pr. SMS!!! 😊


Bestyrelsesmøde 04.09.2017 kl. 14.00 - 17.00
Sjællands kirkemusikskole

 Referat

I mødet deltog Anne Persson, Johannes Olesen, Anne Kleinstrup, Eric Holm, Trine Dirks og 
Anette Jepsen Holm. Afbud fra Agnes Langballe, Ida Knudstrup og Frede Wulf-Andersen.

Punkt 1. Godkendelse af dagsorden. Ændringer. Punkt 7 blev: Tilbagemeldinger til HB, punkt 8 blev: eventuelt.

Punkt 2. Orienteringspunkt. Anette nævnte at kirkemusikskolen håber på at flytte i nye bygninger i sommeren 2018. Finansering af købet er gået i orden.

Punkt 3. Økonomi. Påmindelse om kørselsordningen. Saldo følger her i referatet. Pr. 1. september  60.071,85 kr.

Punkt 4. Generalforsamling 2017. Jan Thor Callesen har givet tilsagn om at stå for fagforeningsdel forud for selve generalforsamlingen. Tidspunkt. Søndag d. 12. november kl. 15.00 til ca. 19.00. Reservation på Sjællands kirkemusikskole er på plads. Lokaler er bestilt fra 13.30 til 20.00.
Forslag til emner: Aflønning efter kvalifikationer. 
Mange nye tiltag i sognene, som betyder nye ekstra opgaver for kirkemusikerne - hvordan tackles det - hvordan støttes den faglige stolthed - hvad medlemmerne kan få hjælp til. Erfaringerne fra medlemssagen i foråret indgik i drøftelserne.
Indkaldelsen til generalforsamlingen skal indeholde en optakt til medlemmerne herom. Et case-materiale forventes udarbejdet.

Punkt 5. Øvrige aktiviteter. Anne Kleinstrup foreslog nyt kursusinitiativ: Den rytmiske musik i kirkemusikken/salmerne ved. Ole Norup (kirke)sanger og (jazz)pianist) og Anne Kleinstrup, som er et godt team. Undervisning i mindre hold på en-dagsforløb. Videooptagelser af kursisternes "produkter" kunne indgå. Forslag om, at den kirke, der lægger faciliteter til kurset, får en koncert. PR via facebook blev nævnt. Anne vurderer at sådanne forløb vil kunne ha' interesse i hele landet. Det foreslås at der på længere sigt oprettes en undervisningskonto. Mulighed for at søge penge fra Folkekirkens Udviklingsfond blev nævnt.

Punkt 6. Bidragene til årsskriftet. Hovedbestyrelsens udspil om årsskrift blev drøftet grundigt: Det forventes at dreje sig om i alt 20 sider; omkring 3 sider pr. kreds kan det blive til. Vi forventer at blive inddraget i den endelige redigering. 
Foreløbige emner: Fra Eric Holm: Om kirkefestival i Odsherred. Fra Anne Kleinstrup: Hendes baggrund - og så en præsentation af kursusinitiativet. Øvrige bestyrelsesmedlemmer opfordres til at udarbejde bidrag.
Bidragene sendes til mbs@kirkemusiker.dk. Tidsfristen udsat til uge 37.

Punkt 7. A. HB-mødereferaterne blev drøftet. En større detaljeringsgrad kunne måske gavne brugbarheden. Eric Holm formulerer efterfølgende et bidrag herom.
B. Drøftelse af kontingentstørrelse.
B1. Kan der differentieres mere efter stillingens størrelse.
B2. Forslag om refusion af kontingentet, når man påtager sig bestyrelsesarbejde. Det skal gøres attraktivt at være med i dette. Fødekæden skal fremmes.
C1. Vi opfordres til hver især at sende billede til Maria Lanz.

Punkt 8. Eventuelt.    Intet.                                                      

Referent: Trine Dirks.


Bestyrelsesmøde mandag den 10. april 2017 kl. 13-16.30

Sjællands Kirkemusikskole
 
Referat

I mødet deltog Trine Dirks, Anette Jepsen Holm, Eric Holm, Ida Knudstrup, Agnes Langballe, Hanne Moltesen, Johannes Olesen, Anne Persson og Frede Wulf-Andersen (FWA)

1. Godkendelse af dagsorden:
Godkendt

2. Orienteringspunkter:
a) Nyt fra Landsforeningen:
HB-mødet 6/2: Eric Holm oplyser, at HB har konstitueret sig - og at ønsker fra kredsene med henblik på de kommende overenskomstforhandlinger skal være HB i hænde senest 1/7 2017.
Landsdækkende aktiviteter: forberedelserne af landsmødet i Ålborg 11/9 2017 skrider fremad.
Hjemmesiden o.a.: foreningens hjemmeside er langt fra opdateret - sekretæren opfordres til at rette henvendelse med løbende opfølgning til landssekretariatet - bl.a. set i lyset af nedenstående pkt. b)
b) Overgang til ny Østkreds:
Alle formalia omkring sammenlægningen af Roskildekredsen og Stiftskreds Øst skulle nu være på plads.
c) Nyt fra Sjællands kirkemusikskole:
Kirkemusikskolen i Roskilde har nu udsigt til at kunne flytte ind i nye lokaler inden for en overskuelig fremtid.
d) Andet:
Intet

3. Økonomi inkl. løbende praksis v. kassereren:
Der blev givet en generel orientering - Det oplystes, at kassebeholdningen pr. d.d. udgør kr. 53.603,-.

4. Forretningsorden:
Forretningsordenen for Kreds Øst blev stadfæstet i form af den hidtidige forretningsorden for Stiftskreds øst med følgende ændring:
§ 1, stk. 2 ændres til: "Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst 5 af bestyrelsens medlemmer er til stede".

5. Arkivspørgsmål:
Udskydes til senere behandling.

6. Aktiviteter i 2017:
En første drøftelse inkl. prioriteringer og forslag til videre bearbejdning.
Bestyrelsen vil satse på at udarbejde relevante, faglige kursustilbud - endvidere arbejde på en grundig uddannelse af foreningens tillidsrepræsentanter generelt. Eric Holm tilbyder med sin mangeårige erfaring inden for området at oplære Kreds Øst's tillidsrepræsentanter.
Bestyrelsen vil fortsat arbejde på at hverve nye medlemmer.    

7. Mødeplan:
Mandag d. 15. maj SJK kl. 13.00.
Mandag d. 29. maj Fløng sognegård kl. 16.00.
Møde vedr. overenskomstforhandlingerne: Hanne Moltesen søger at reservere lokaler.
FWA udsender invitation pr. mail med anmodning om tilmelding til kredsens medlemmer inden 15/5.
Mandag d. 4. september SJK kl. 13.00: møde forud for hovedbestyrelsesmøde.

8. Eventuelt:
Intet                                                                Ref: FWA 


Bestyrelsesmøde 11. januar 2016, Sjællands Kirkemusikskole

Referat

I mødet deltog Trine Dirks, Agnes Langballe, Anette Jepsen Holm, Anne Persson, Ida Knudstrup og Frede Wulf-Andersen

 1. Godkendelse af dagsorden

                 Dagsordenen blev godkendt

2. Økonomi og budget

                 Kassereren oplyste, at kassebeholdningen pr.dags                  dato udgør kr. 15.822,35

3. Orienteringspunkt

                 IK oplyste, at der hovedbestyrelsesmøde                              d. 1. februar i Middelfart

4. Plan for ny Østkreds hvori Roskilde Stiftskreds indgår

FWA kontakter Eric Holm (Roskilde Stiftskreds) m. henblik på en orientering om, hvor langt kredsen er nået i forhold til den planlagte sammenlægning af Roskilde Stiftskreds og Stiftskreds Øst.

5. Aktiviteter i 2016, specielt Taizé-dage på LF og i Kbh. forud for "Himmelske Dage"

Haslev Kirke store sal og store køkken er reserveret til lørdag den 5. marts fra 10.00 til 18.00 Undervisning fra 11.00 - 17.00.

Mandag den 2. maj: Helligåndshuset fra kl. 14.00. Stadig under reservering. TD formulerer indbydelse til kredsens medlemmer. Sekretæren udsender indbydelsen pr. e-mail.

6. Mødeplan

                  Næste møde aftales pr. e-mail.

7. Eventuelt

                  Intet 

Dansk Kirkemusiker Forening
Home