Forside > Kredsene > Øst > Generalforsamling

Generalforsamling


Referat fra generalforsamling i
Dansk Kirkemusiker Forening, Kreds Øst

Søndag den 12. september 2021 kl. 16.00
Afholdt i sognegården ved Ringsted Kirke
Klostervænget 2A, 4100 Ringsted

Deltagere var følgende fra bestyrelsen: Formand Eric Holm,
Næstformand Alex Bach Andersen, sekretær Frede Wulf-Andersen,
Ida Knudstrup samt kasserer Anette Jepsen Holm. Desuden
deltog medlemmerne Merete Sand, Johannes Olesen og Henrik Holm

Formanden for Kreds Øst Eric Holm bød velkommen.
1. Merete Sand blev valgt som dirigent.
2. Anette Jepsen Holm blev valgt som referent.
3. Formandens beretning.
Dansk Kirkemusiker Forening Kreds Øst
Bestyrelsens beretning for perioden
1.4. 2019 til 12.9 2021
Det er i sandhed længe siden kredsens medlemmer har mødtes - og haft mulighed for det. Årsagen er velkendt. Incidenstallet i henseende til Covid 19 er nu lavt, og for to dage siden blev de sidste sociale begrænsninger ophævet. Så nu har vi igen generalforsamling.
Aktivitetsniveauet har hos os, som så mange andre steder i samfundet, af samme årsag været lavt. Vi har dog i bestyrelsen forsøgt - efter evne - at råde bod på fremmødevanskelighederne ved at betjene os af den nyere teknologi, så den virtuelle mødeform tillige er taget i anvendelse. Det er tænkeligt, at det også i fremtiden vil være en brugbar mulighed, om end intet dog indtil nu har kunnet hamle op med det fysiske fremmøde.

Ved sidste generalforsamling indtrådte et nyt og ungt medlem i bestyrelsen. Desværre fik vi ikke så længe glæde af det friske pust, som Søren Johansen bragte med sig. Han måtte nemlig udtræde af bestyrelsen, da han påbegyndte et studium på Århus Universitet. Det er ligeså forståeligt som ærgerligt. Tak for din korte tid i bestyrelsen.
Vi har med tilfredshed kunnet konstatere, at kredsens medlemstal er på 137, deraf 43 organister, 84 kirkesangere, 4 kirkekorsangere og 6 andre kirkemusikere. Tallet er således stabilt.
Tillidsrepræsentanten har i periodens forløb en del gange været i funktion. Som sædvanlig med skiftende succes, men altid med denne uhyre vigtige funktion som energigivende drivkraft.
Ved sidste generalforsamling og senere ved møder er det gjort gældende, i hvilken grad det skønnes påkrævet, at foreningens forskellige tillidsrepræsentanter i deres respektive kredse bringes i stand til at varetage deres hverv, og dette på grundlag af samme uddannelsesmæssige basis. Bestyrelsen ser frem til, at en sådan opgradering må nyde fremme.
I den seneste tid har bestyrelsen været optaget af Dansk Kirkemusiker Forenings tilstundende årsmøde, som her i 2021 skal afholdes i Roskilde og som er tilrettelagt og arrangeret af Kreds Øst. Sådan skulle det også have været sidste år, men nu er muligheden der igen og nye aftaler er indgået. Bestyrelsen har - naturligvis - arrangeret årsmødet med henblik på, at det skulle kunne appellere til alle - og at alle med konkret udbytte umiddelbart skulle kunne omsætte programmet i praksis. Vi mener, at det er lykkedes os. Årsmødet er sat til lørdag 6. november.
Der er grund til at takke bestyrelsen for dens arbejde og vedholdenhed og bidrag til hyggelige møder. Ikke mindst er der grund til at sige tak til Ida og Frede for deres indsats og arbejde. Som I kan se længere nede på dagsordenen, ønsker Ida og Frede nemlig ikke genvalg. Men det var godt, så længe I var her.
Tak til jer alle!
På vegne af bestyrelsen for Kreds Øst
Eric Holm

4. Regnskabet for 2019 blev fremlagt og godkendt.
Regnskabet for 2020 blev fremlagt og godkendt.
Kassereren fik til opgave, at undersøge, hvad en foreningskonto koster i forskellige andre pengeinstitutter, da det forekom forsamlingen, at beløbet var stort.
5. Valg til bestyrelsen
Da der pga. corona ikke blev afholdt generalforsamling i 2020, er alle i bestyrelsen på valg i år. Ida Knudstrup og Frede Wulf-Andersen ønsker ikke genvalg.
Valgt til bestyrelsen blev Eric Holm, Alex Bach og Anette Jepsen Holm.
6. Valg af suppleanter
Vi afventer hvad der sker med foreningsstrukturen. Foreløbig er den smalle bestyrelse funktionsdygtig.

7. Eric Holm blev valgt som tillidsrepræsentant.
8. Søren Lindeløv blev valgt som revisor.
Merete Sand blev valgt som revisorsuppleant.

9. På det seneste er der i Dansk Kirkemusiker Forening opstået tanker om en mulig ændring af foreningens struktur. Årsagen er, at det er blevet sværere at få bestyrelsesmedlemmer i kredsene.

På det kommende hovedbestyrelsesmøde 20/9‐ 2021 skal der således tages stilling til følgende to forslag til strukturændring:
1) Antallet af kredse reduceres til tre: Nord, Syd og Øst.
2) Kredsene nedlægges.

Forsamlingen drøftede længe og grundigt de to scenarier. Til sidst udtalte generalforsamlingen enighed om, at generalforsamlingen ville give kredsens to HB-medlemmer Eric Holm og Alex Bach Andersen mandat til at give kredsens tilsagn til forslag 2, at kredsene nedlægges til fordel for én samlet forening, under forudsætning af, at der foreligger et klart og fyldestgørende beslutningsgrundlag.

Det må bl.a. nøje afklares:


1) Hvilket organ, der er foreningens øverste organ, fx en generalforsamling,
som ved direkte valg vælger sin bestyrelse.

2) Denne bestyrelses sammensætning.

3) Hvorvidt bestyrelsen i fuldt omfang konstituerer sig selv, eller om landsformanden som den eneste forlods vælges af en generalforsamling.

4) Regler for, hvor ofte en ordinær generalforsamling skal finde sted.

5) Valg af og kompetence for tillidsrepræsentanter.

Grundlæggende skulle et gennemarbejdet udkast til præcise vedtægter helst foreligge, hvilket dog næppe vil kunne nås inden kommende HB-møde.

10. Der var ikke yderligere forslag fra foreningens medlemmer.


Generalforsamling Kreds Øst
Søndag d. 31/3 2019 kl. 18.00 på Sjællands Kirkemusikskole, Allehelgensgade 19, 4000 Roskilde.

Referat og formandens beretning 


Generalforsamling 2018 søndag den 18.11.2018 kl. 15
i s
ognehuset ved Haslev Kirke
 
  

Generalforsamling søndag den 12. november 2017 kl. 18
Sjællands Kirkemusikskole, Alle Helgensgade 8, 4000 Roskilde

I mødet deltog: Agnes Langballe - Alex Bach Andersen - Anette Jepsen Holm - Anne Kleinstrup - Anne Persson - Eric Holm - Frede Wulf-Andersen - Hanne Moltesen - Ida Knudstrup - Maria B. Højer - Merete Brautsch Sand - Mogens Gert Hansen - Mogens Lundbæk - Pia Dahl - Trine Dirks og Vibeke Bjergaard - Som gæster deltog Jan Thor Callesen og Morten Hinz.

Referat

1. Valg af dirigent
Morten Hinz blev valgt

2. Valg af referent
Frede Wulf-Andersen blev valgt

3. Formandens beretning
Beretningen blev godkendt

4. Regnskab
Regnskab 2016 blev taget til efterretning              

5. Valg til bestyrelsen
På valg var: Trine Dirks, Anette Jepsen Holm, Agnes Langballe og Anne Persson. Der var ikke indkommet alternative kandidatforslag. Alle blev genvalgt.

6. Valg af suppleanter.
Som suppleanter valgtes: Mogens Gert Hansen (1. suppleant) & Alex Bach Andersen (2. suppleant)

7. Valg af revisor
Som revisor valgtes: Søren Lindeløv

8. Valg af revisorsuppleant
Som revisorsuppleant valgtes: Merete Sand

9. Forslag til aktiviteter og ønsker i øvrigt for det kommende år

Indkommet forslag 1, fremsat af Eric Holm.:

Det foreslås, at et medlem, som påtager sig bestyrelsesarbejde i Kreds Øst kompenseres økonomisk således, at medlemmet i funktionsperioden opnår kontingentfritagelse. Begrundelse/historik: For også at tiltrække engagerede og måske endog ledige medlemmer og som har begrænsede økonomiske ressourcer. Spørgsmålet har været drøftet i hovedbestyrelsen, hvorfra det blev sendt videre til kredsene.

Indkommet forslag 2, fremsat af Eric Holm:

Det foreslås, at Kreds Østs bestyrelsesmedlemmer fremover godtgøres efter statens høje takst. Begrundelse som forslag 1. Endvidere, for at kørselsafregning kan følge samme regelsæt, som nu er gældende for medlemmer af hovedbestyrelsen.

Indkommet forslag 3, fremsat af Anne Kleinstrup:

Det foreslås, at man afsætter midler til et forløb med rytmisk undervisning/efteruddannelse af kirkemusikere (kirkesangere og organister). Repertoiret kan omfatte et udvalg af de rytmiske salmer, populære klassiske, rytmiske og nutidige solonumre, som ofte efterspørges i kirkerne.
Mange kirkesangere og organister har en mere klassisk end rytmisk baggrund og kan derfor opleve at de kommer uden for deres komfortzone, når de skal synge/spille rytmisk musik. 
Undervisere: Ole Jegindø Norup, Kgl. operasanger og rytmisk pianist, guitarist, sanger, arrangør og komponist.
Anne Kleinstrup, Kgl. Operasanger, coach, stemmetræner og entertainer med et stort populært/rytmisk repertoire. 
Begge er særdeles erfarne kirkesangere og solister, der kender kravene til samspil og -sang, både som kirkesanger og som kirkekorsanger.

Ad forslag 1 & 2: Udsættes indtil de fornødne forudsætninger for behandling i.e. en åbningssaldo, et godkendt budget samt en revideret/godkendt vedtægt for Kreds Øst foreligger 

Ad forslag 3: Forslaget godkendt som fremsat

10. Eventuelt

Der blev fra generalforsamlingens start konstateret en række uklarheder og mangler i den eksisterende vedtægt for Kreds Øst, og der lød derfor en opfordring til bestyrelsen om at gennemrevidere vedtægterne - ikke mindst §8 stk. 1 vedrørende kandidater til bestyrelsen og §9 stk. 3, der handler om frist for fremsættelse af forslag.

Dirigenten opfordrede til, at valg af tillidsrepræsentanter sættes på GF-dagsordenen hvert andet år - første gang 2018.

Merete Sand opfordrede foreningens medlemmer til at søge om kompetencefondsmidler med henblik på videreuddannelse/opkvalificering og henledte i denne forbindelse opmærksomheden på kirkemusikskolerne hhv. AMU Fyn.

Ref.: FWA

Efter den ordinære generalforsamling konstituerede bestyrelsen sig som følger:

Formand: Anne Kleinstrup
Næstformand: Trine Dirks
Kasserer: Anette Jepsen Holm
Sekretær:      Frede Wulf-Andersen
Øvrige:        Agnes Langballe, Anne Persson, Eric Holm, Ida Knudstrup

Repræsentanter i HB:      Eric Holm og Ida Knudstrup

Tillidsrepræsentanter:      Anne Persson, Eric Holm og Ida Knudstrup 


Kreds Øst - Stiftende generalforsamling

(Sammenlægning af Roskilde Stiftskreds & Stiftskreds Øst)
Søndag den 13. november 2016 kl. 14 - 18.30
Sjællands Kirkemusikskole,  Alle Helgensgade 8, 4000 Roskilde

I mødet deltog: Trine Dirks - Eric Holm - Anette Jepsen Holm - Anne Persson - Ida Knudstrup - Agnes Langballe - Johannes Olesen - Hanne Moltesen - Anne Kleinstrup (fra pkt. 6 og frem) - Frede Wulf-Andersen

Referat

1. Valg af dirigent
Hanne Moltesen blev valgt

2. Valg af referent
Frede Wulf-Andersen blev valgt

3. Formændenes beretninger
a) Stiftskreds Øst ved Trine Dirks: Beretningen blev godkendt (se nedenfor)
b) Roskilde Stiftskreds ved Eric Holm: Beretningen med særlig henvisning til referat af Roskildekredsens GF 2016, pkt. 10. (se nedenfor) blev godkendt

4. Fremlæggelse af regnskaber
a) Stiftskreds Øst ved AJH: Det reviderede regnskab for 2015 blev godkendt
b) Roskilde Stiftskreds ved EH: Når endeligt revideret/godkendt regnskab foreligger (se referat af Roskildekredsens GF 2016, pkt. 4.) og senest 30/1 2017, overføres Roskildekredsens midler til Stiftskreds Øst's bankkonto, som fremover vil være Kreds Øst's konto.

5. Nye vedtægter - forslag vedlagt
Vedtægtsforslaget blev gennemgået og fremsendes til endelig godkendelse i Hovedbestyrelsen                                                   

6. Valg til bestyrelsen. Forslag sendes til en af de nævnte bestyrelsesmedlemmer senest november 2016. Som bestyrelsesmedlemmer valgtes: Trine Dirks, Anette Jepsen Holm, Eric Holm, Anne Kleinstrup, Ida Knudstrup, Agnes Langballe,  Anne Persson og Frede Wulf-Andersen

7. Valg af suppleanter. Forslag sendes til en af de nævnte bestyrelsesmedlemmer senest den 6. november 2016. Som suppleanter valgtes: Hanne Moltesen og Johannes Olesen

8. Valg af revisor. Forslag sendes til en af de nævnte bestyrelsesmedlemmer senest den 6. november 2016. Som revisor valgtes: Søren Lindeløv

9. Valg af revisorsuppleant. Forslag skal sendes til en af de nævnte bestyrelsesmedlemmer senest den 6. november 2016. Som revisorsuppleant valgtes: Merete Sand

10. Forslag til aktiviteter i det kommende år og ønsker i øvrigt. EH ønskede fokus på etableringen af kursustilbud tilpasset medlemmernes udtrykte behov. TD pegede på behovet for videreuddannelse af tillidsrepræsentanterne. FWA ønskede mere dialog med de enkelte medlemmer - evt. i form af nyhedsmails med mulighed for feed-back fra medlemmerne. Der arbejdes videre med ideerne.

11. Eventuelt
Det konstateredes at kredsens tillidsrepræsentanter fortsat er Eric Holm (Roskilde Stift), Ida Knudstrup (Helsingør Stift), Anne Persson (Lolland-Falster Stift) og at der herefter mangler en TR fra København's Stift.

Ref.: FWA 

Formandens beretning (Stiftskreds Øst):

Generalforsamlingen d. 15. november 2015 på Sjællands Kirkemusikskole havde 3 hovedemner:

1) Tilføjet pkt.: At tage stilling til mulig sammenlægning med Roskilde Stiftskreds som følge af drøftelse på hovedbestyrelsesmøde d. 19. oktober om det hensigtsmæssige i at sammenlægge flere stiftskredse - fremlagt ved Merete Sand (landsformand) og gæst ved mødet, Eric Holm, formand for Roskilde Stiftskreds (valgt som dirigent). Østkredsen vedtog at indgå i dette samarbejde. Roskilde Stiftskreds ville sigte efter en tilsvarende beslutning ved generalforsamlingen i januar 2016. - Tidsplanen blev forsinket, generalforsamlingen først afholdt d. 9. oktober 2016 og stiftende generalforsamling indkaldt til d. 13. november 2016.

2a) Grundig drøftelse af muligheder for øget kontakt/dialog med medlemmerne ad flere veje.
2b) Orientering om udbytterigt kursus i konflikthåndtering på tværs af faggrupper i folkekirken.

3) Nyvalg med efterfølgende konstituering: Formand: Trine Dirks, næstformand: Agnes Langballe, kasserer: Anette Jepsen Holm, repræsentant i hovedbestyrelsen: Ida Knudstrup, sekretær: Frede Wulf-Andersen, Anne Persson - 1.suppleant: Hanne Moltesen, 2.suppleant: Johannes Olesen, revisor: Søren Lindeløv, revisorsuppleant: Merete Sand - Tillidsrepræsentanter: Ida Knudstrup og Anne Persson.

Bestyrelsesmøde afholdt d. 11. januar 2016 på Sjællands Kirkemusikskole: Forslag til vedtægt for ny Østkreds udarbejdet til færdiggørelse til bestyrelsen i udvalg og videresendelse til lovudvalget.

"Himmelske Dage" faldt på plads ultimo januar: Gudstjeneste i Helligåndssalen v. Strøget lørdag d. 7. maj kl. 11-13 med morgenmad og opvarmning fra 9.30. - Prøve mandag d. 5. maj kl. 14-18 sammesteds! Stor interesse for gudstjenesten og opvarmningen på dagen. Dygtig musikledelse v. Malene Bichel og akkompagnement v. Line Jespersen. - Programmet kan fås ved henvendelse til Trine Dirks. 


Generalforsamling søndag d. 15. november 2015

Kirkemusikskolen, Roskilde

Til stede var:
Trine Dirks - Anette Jepsen Holm - Eric Holm (gæst) - Ida Knudstrup - Henrik Holm Maibom
Inger Spaabæk Mangor - Hanne Moltesen - Anne Persson - Merete Brautsch Sand
Frede Wulf-Andersen

Fraværende med afbud:
Agnes Langballe - Johannes Olesen

Referat:
Dagsordenen godkendtes med tilføjelse af pkt. 3a

1. Valg af dirigent
Som dirigent valgtes Eric Holm

2. Valg af referent
Som referent valgtes Frede Wulf-Andersen

3. Formandens beretning
Beretningen blev godkendt (se beretningen nedenfor)

3a. Beslutning vedr. sammenlægning m. Roskilde Stiftskreds
Merete Sand redegjorde sammen med Eric Holm for baggrunden for bestyrelsens forslag om sammenlægning af Stiftskreds Øst og Roskilde Stiftskreds. På hovedbestyrelsesmødet 19.10. havde man drøftet, om sammenlægning af nogle af stiftskredsene kunne være hensigtsmæssig. Generalforsamlingen besluttede at søge sammenlægningen gennem-ført. Forslaget behandles tilsvarende på Roskilde Stiftskreds' førstkom-mende generalforsamling, formentlig omkring midten af januar 2016.
4. Regnskab
Regnskabet for 2014 blev godkendt uden bemærkninger.

5. Valg til bestyrelsen
På valg:
Trine Dirks
Agnes Langballe
Ida Knudstrup
Frede Wulf-Andersen
Alle blev genvalgt

6. Valg af 2 suppleanter
(P.t. Johannes Olesen og Hanne Moltesen)
Begge blev genvalgt

7. Valg af revisor
Som revisor valgtes Søren Lindeløv i begrundet forventning om, at han kan og vil modtage valget.

8. Valg af revisorsuppleant
Som revisorsuppleant valgtes Merete Sand.

9. Drøftelse af medlemspleje og aktiviteter i det kommende år.
Udover allerede igangsatte aktiviteter konstateredes et behov for en øget kontakt/dialog mellem bestyrelse og de enkelte medlemmer - evt. via de sociale medier, nyhedsbreve pr. e-mail o.l.
Et af formålene skulle være større fokus på/oplysning til medlemmerne om fagpolitiske forhold såsom ret og pligt i forhold til gældende over-enskomst.
Emnet genoptages snarest muligt efter den forventede sammenlægning af Stiftskreds Øst og Roskilde Stiftskreds.


10. Eventuelt
Merete Sand og Hanne Moltesen orienterede om et udbytterigt kursus i konflikthåndtering afholdt d. 14/4 d.å. på Hotel Hedegården i Vejle. Kur-set henvendte sig på tværs af faggrupper inden for folkekirken med del-tagelse af kirkesangere, organister, kordegne og sognemedhjælpere.


Ref: Frede Wulf-Andersen

Dansk Kirkemusiker Forening
Home