Forside > Kredsene > Øst > Vedtægter

Vedtægter

Kreds Øst

Vedtægter for Dansk Kirkemusiker Forening, Kreds Øst

§1. Navn og omfang

Dansk Kirkemusiker Forening Kreds Øst omfatter Helsingør Stift, Københavns Stift, Roskilde Stift samt Lolland-Falster Stift og er en del af Dansk Kirkemusiker Forening af 1885.

§2. Hjemsted

Kredsens hjemsted er kredsformandens bopæl.

§3. Formål

Kredsens formål er at varetage medlemmernes tjenstlige og ansættelsesmæssige interesser samt gennem kurser, faglige arrangementer og anden kirkemusikalsk virksomhed at støtte og inspirere medlemmerne i deres virke.

§4. Medlemskreds

1. Som ordinære medlemmer optages kirkemusikalsk ansatte i folkekirken og i valg- og frimenighedskirker samt afløsere for disse.

2. Et ordinært medlem har krav på Dansk Kirkemusiker Forenings støtte i tjenstlige og ansættelsesmæssige forhold.

3. Som ikke-ordinære medlemmer optages forhenværende kirkemusikalsk ansatte samt i øvrigt alle med interesse for kirkemusik.

§5. Kontingent

Medlemmerne betaler et årligt kontingent, dels til Dansk Kirkemusiker Forening, dels til Kreds Øst. Størrelsen af hovedkontingentet til Dansk Kirkemusiker Forening fastsættes af hovedbestyrelsen, som også fastsætter vejledende kredskontingent.

2.Kontingentet til Kreds Øst kan evt. forhøjes på kredsens ordinære generalforsamling.

3. Kontingenterne, som betales forud, opkræves samlet af Dansk Kirkemusiker Forenings sekretariat.

§6. Vedtægter, referater mv.

Medlemmer har adgang til kredsens vedtægter, referater m.m., samt til Dansk Kirkemusiker Forenings hjemmeside www.kirkemusiker.dk

2. Medlemmer kan endvidere optages i kredsens lukkede facebook-gruppe.

§7. Ind- og udmeldelse

1. Indmeldelse sker til Dansk Kirkemusiker Forenings sekretariat. Medlemskab gælder for et halvt år ad gangen. Udmeldelse sker ligeledes til sekretariatet og skal være sekretariatet i hænde senest en måned før betalingsperiodens udgang.

2. Såfremt et medlem ikke betaler kontingent, ophører medlemskabet en måned efter anden påmindelse.

§8.Valg til kredsbestyrelsen

1. Ordinære medlemmer, som ikke er i restance, har valgret og er valgbare.

2. Kandidater kan lade sig opstille på generalforsamlingen eller forinden melde deres kandidatur til kredsformanden.

3. Ønsker et bestyrelsesmedlem ikke genvalg, meddeles dette til formanden senest 8 dage før generalforsamlingen.

4. Afstemninger er skriftlige, hvis blot et medlem kræver det.

§9. Kredsbestyrelsen

1.  Kredsbestyrelsen består af 6 medlemmer, som vælges for 2 år på den ordinære generalforsamling. Det tilstræbes, at så mange stifter som muligt bliver repræsenteret.

2. Hvert år afgår efter tur 3 medlemmer efter en funktionsperiode på 2 år.

3. Der vælges 2 suppleanter hvert år. Disse er suppleanter for den samlede bestyrelse.

4. På den ordinære generalforsamling vælges endvidere 1 revisor og en suppleant for denne. Funktionsperioden er 2 år, således at der hvert år efter tur afgår en revisor, henholdsvis en suppleant. 

5. Kredsbestyrelsen vælger selv sin formand, næstformand, kasserer og sekretær og bestemmer selv sin forretningsorden.

6. Kredsbestyrelsen udpeger på den ordinære generalforsamling hvert år af sin midte 1 medlem til Dansk Kirkemusiker Forenings hovedbestyrelse. Udpegningen gælder for en 2-årig periode, således at Kreds Øst til stadighed er repræsenteret ved 2 medlemmer i hovedbestyrelsen. Efter ovennævnte princip udpeges hvert år en suppleant for et hovedbestyrelsesmedlem samt én 2.- suppleant for disse to suppleanter. Funktionsperioden for kredsens repræsentanter og suppleanter i hovedbestyrelsen begynder ved førstkommende nytår efter udpegningen.

7. Ved bestyrelsesmøder føres referat, der efterfølgende godkendes af de tilstedeværende bestyrelsesmedlemmer. Det godkendte referat sendes til hovedbestyrelsen til orientering og til offentliggørelse på foreningens hjemmeside www.kirkemusiker.dk under Kreds Øst.

8. Bestyrelsen er beslutningsdygtig ved fremmøde af mindst 4 medlemmer.

9. Ved stemmelighed er formandens stemme afgørende.

§10 Ordinær generalforsamling

1. Kredsens ordinære generalforsamling indkaldes med mindst 14 dages varsel ved bekendtgørelse på foreningens hjemmeside samt via e-post eller brev.

2. Generalforsamlingen afholdes i tiden mellem 1. februar og 30. april.

3. Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal sendes til formanden senest 8 dage før generalforsamlingens afholdelse, hvorefter forslaget lægges ud på Dansk Kirkemusiker Forenings hjemmeside under Kreds Øst samt eventuelt Kreds Øst's facebook-gruppe.

4. Ekstraordinær generalforsamling afholdes, når bestyrelsen finder anledning dertil - når det til behandling af et angivet emne begæres af mindst ¼ af kredsens medlemmer - eller når en tidligere generalforsamling har besluttet det. - Den ekstraordinære generalforsamling skal afholdes senest 1 måned efter begæringens fremsættelse.

5. Udfaldet af generalforsamlingens afstemninger og valg offentliggøres på foreningens hjemmeside senest 14 dage efter afholdelsen.

§11. Ikrafttrædelse

Nærværende vedtægt for Dansk Kirkemusiker Forening Kreds Øst er vedtaget på ordinær generalforsamling d. 18. november 2018 og træder i kraft straks.

Vedtægten erstatter kredsens vedtægt af 13.11. 2016.


Dansk Kirkemusiker Forening
Home