Forside > Kredsene > Fyns > Generalforsamling

Generalforsamling


 KIRKESANGERE OG ORGANISTER, se her!

Dansk Kirkemusiker Forening, Fyns kreds, afholder sin årlige generalforsamling i OTTERUP KIRKE, MANDAG DEN 25. NOVEMBER KL. 19.00.

Der vil først være et program i kirken, hvor kirkesanger Anna Maria Olsen, Klinte og Grindløse kirker, vil synge, og Otterup kirkes organist, Preben Holmberg vil medvirke.

Bagefter går vi over i sognehuset, hvor selve generalforsamlingen afholdes. Sekretariatsleder Jan Thor Callesen vil være til stede og fortælle om, hvad der er sket i årets løb, samt svare på spørgsmål fra salen. Formanden vil aflægge beretning om årets gang i foreningen, ligesom vi ser på foreningens regnskab og bestyrelsens sammensætning.

Der vil være gratis kaffebord, og vi glæder os til at se netop dig. Det er DIN forening, så kom og vær med i samværet. Vi vil gerne høre din mening og forslag til næste års aktiviteter.

Evt. skriftligt indkomne forslag skal være bestyrelsen i hænde senest 8 dage før generalforsamlingen. Disse kan sendes til: schledermannba@gmail.com.

Med venlig hilsen - bestyrelsen.


Dansk kirkemusikforening kreds Fyn
Generalforsamling
 
2018-10-08

Valg af dirigent

Jan Drejer er valgt som dirigent og generalforsamlingen er lovligt indkaldt

Formandsberetning

Beretning fra hovedbestyrelsen

Regnskab fra hovedbestyrelsen

Beretning fra kreds Fyn

Beretning vedtaget

Regnskabsaflæggelse

Regnskab godkendt

Valg til bestyrelsen

Niels Olsen på valg (genvalgt)

Anne Kirsten på valg (genvalgt)

Valg af suppleanter

1. Lars Myhre (valgt)

2. Berith Jørgensen (valgt)

Valg af revisor

Merete Saxbjørn genvalgt

Valg af tillid repræsentant

Jan Drejer genvalgt

Eventuelt

Intet 


Generalforsamling den 6. november 2017 i Otterup menighedshus.

Referat 

1. Valg af dirigent.
Jan Drejer Christensen blev valgt. Generalforsamlingen er rettidig indkaldt.

2. Formandens beretning.
Vi har holdt kollegaaften med sange fra tillægget til salmebogen.
Et kursus fra Ribe var der deltagere fra Fyn. Bliver muligvis igen udbudt, og vi er igen velkomne.
Ålborg holdet årsmøde i Folkekirkens hus. I alt ca. 35 deltager og omkring 5-6 personer fra Fyn deltog.
Et kursus den 30. september for kirkesangere og organister blev flyttet fordi det var sammenfaldende med landemode.
Kurset er flyttet til den 10. marts 2018. Et kollegatræf kommer muligvis til at ligge i Svendborg i maj måned. Det er endnu i støbeskeen.
Næste års generalforsamling kommer til at ligge i oktober måned.
22. oktober er der årsmøde i Ribe - Ribe/Haderslev stift afholder det.

3. Nyt fra hovedbestyrelsen.
Formanden orienterede om sager og fusioneringer i kredsene, og andet der foregår på hovedbestyrelsesmøderne.

4. Regnskabsaflæggelse.
Vi har et overskud på kr. 4.631,37.

5. Valg til bestyrelsen.
På valg: Birgit Schledermann, Jan Drejer Christensen og Jørgen Wandam-Møller. - Modtager genvalg. Peter Mogensen ønsker at udtræde. - Pladsen bliver vakant. Bliver slået op via mail til medlemmerne.

6. Valg af bestyrelsessuppleanter.
Pladserne er vakante. Bestyrelse og suppleantpladser bliver slået op via mail til medlemmerne.

7. Valg af revisor.
Kirsten Thusgaard er på valg og ønsker ikke genvalg. Ib Berg blev valgt.

8. Valg af revisorsuppleant.
Ingvil Bjaastad er på valg. Genvalg.

9. Valg af tillidsrepræsentant.
Vores nuværende tillidsrepræsentant er stoppet i stillingen. Via mail til medlemmerne bliver der søgt med lys og lygte.

10. Indkomne forslag
Der er ikke kommet nogen forslag.

11. Eventuelt
Der var ikke noget til eventuelt.

Referent: Jan Drejer Christensen 6/11-2017


Referat af generalforsamling den 7. november 2016

Valg af dirigent: Jan Thor Callesen blev valgt

1. Formandens beretning
Formand Jan Drejer Christensen fortalte om det forløbne års eneste aktivitet, årsmødet var en stor mundfuld for bestyrelsen, og derfor årets eneste arrangement. Medlemsaften og kursusdag blev ikke afholdt.

2. Årsmødet næste år vil komme i september 2017 i Folkekirkens hus i Ålborg.

3. Jan Thor Callesen fortalte om hovedforeningens arbejde. Kontingentet vil stige lidt næste år. Forberedelserne til overenskomstforhandlingerne starter også i sept. 2017.
Flere kredse er slået sammen. Medlemsskaren i foreningen har en udskiftning på 15 til 20 % hvert år, det skyldes nyansættelser, men er ellers nogenlunde stabil.
Mange menighedsråd forsøger at skære de ansattes tid ned. Foreningen har haft omkring 1000 sager siden 2010.

4. Regnskabsaflæggelse
Ib Berg fremlagde regnskabet. Vi har ca. 22.000 i likvide midler samt aktier i Danske bank med en markedsværdi på ca. 17.000 kr. Regnskabet er revideret og godkendt.

5. Valg til Stiftkredsbestyrelse
Ib Berg udtræder - suppleant Peter Holz Mogensen erstatter
Birgit Schlederman - ikke på valg
Karen M. Larsen - genvalg (blev overtalt af JTC)
Jan Drejer Christensen - ikke på valg
Jørgen Wandam-Møller - ikke på valg
Bestyrelsen konstituerer sig selv
Valg af bestyrelses-suppleanter
Merete Saxbjørn - bliver kontaktet efterfølgende af bestyrelsen
Niels Olsen - ikke på valg

6. Valg af revisor
Kirsten Thusgaard - ikke på valg
Merete Saxbjørn bliver kontaktet efterfølgende af bestyrelsen
Valg af revisor- suppleanter
Thyra Rasmussen - på valg - Ib Berg erstatter
Ingvil Bjåstad - ikke på valg

7. Valg af tillidsrepræsentanter
Valle Hansen - ikke på valg

8. Indkomne forslag
Ingen.

9. Eventuelt
Intet.


 

Referat af generalforsamlingen i Fyens Stiftskreds den  8. november 2015 i Otterup

Aftenen begyndte i kirken, hvor Georg Klinting gav en fin optakt til aftenen med salmer og koraler

Valg af dirigent

Jan Drejer Christensen blev valgt som dirigent, og han konstaterede, at generalforsamlingen var rettidig varslet.
Inden general forsamlingen startede blev der foretaget en repræsentationsrunde.

Formandens beretning

Jan Drejer Christensen berettede om  ”Årets gang”:
Kollegatræffet i april, hvor Povl Chr. Balslev fortalte om Oluf Ring.
Årsmødet på Farvergården i Odense arrangeret af København/Helsingør Stiftskreds
Kurset  i oktober I Tornbjerg kirke. Kurset blev gennemført for kirkesangerne med Rasmus Tofte som lærer.  Der var ikke nok tilmeldte organister til kurset.
Foreningen vil fortsat tilbyde kollegatræf
Medlemstallet i Fyens Stift er omkring  70..
Kommende årsmøde i sept. 2016, hvor Fyens Stiftkreds er vært, blev omtalt
Jan takkede bestyrelsen for samarbejdet

Karen fortsatte med at fortælle om møder i hovedbestyrelsen  og fortalte om nogle af de emner, der blev drøftet.
Omtale af evt. ny ledelsesstruktur’
Dagsmødet 16. april 2016
Manglende ansøgere til kompetencemidlerne
Kirkesangerpraktikantproblematikken
Jan Thor Callesens arbejde med faglige sager
Kontingentforhøjelsen
Tillidsrepræsentant-ordningen
Både Jans og Karens beretning blev vedtaget

Regnskabsaflæggelse

Ib gennemgik regnskabet. Regnskabet blev godkendt.

Valg af stiftkredsbestyrelse. 

Jan Drejer Christensen og Thyra er på valg. Jan Drejer Christensen modtog genvalg. Thyra ønskede ikke genvalg
Som nyt medlem valgtes  Jørgen Wandam Møller
Valg af nyt bestyrelses-suppleanter
Merete Saxbjørn fortsætter.
Nye suppleanter er Peter Mogensen og Niels Olsen
Valg af revisor
Kirsten  Thusgaard blev genvalgt, og Merete Saxbjørn fortsætter
Valg af revisor-suppleanter
Ingvil Bjåstad  blev valgt, og Thyra fortsætter
Valg af tillidsrepræsentanter
Valle Hansen – ikke på valg

Indkomne forslag

Der var ingen forslag

Evt.

Jan takkede Georg Klinting og Thyra

 


Referat af generalforsamlingen i Fyens Stiftskreds den 16. november 2014


1. Valg af dirigent
Jan Drejer blev valgt som dirigent, og han konstaterede, at generalforsamlingen var rettidig varslet.
Inden general forsamlingen startede blev der foretaget en repræsentationsrunde.
2. Formandens beretning
Karen berettede om ¨Årets gang":
Kurserne med Randi.
Aftenen med Georg Klinting i Tornbjerg kirke.
Kurset 1. nov. I Tornbjerg kirke. Kurset blev gennemført for kirkesangerne. Der var ikke nok tilmeldte organister til kurset.
Dagen hos Margrethe i Gudme kirke i august.
Medlemsmødet i holme kirke, som Jan Thor Callesen kan fortælle om.
Medlemstallet i Fyens Stift er omkring 70.
Karen fortalte om Jans arbejde, og om de sager der er i modernitetsstyrelsen.
Kontingentstigning er omkring 1½ %.
Bestyrelsen blev takket for samarbejdet og også tak til Maria og Jan.
Beretningen blev vedtaget med applaus
3. Regnskabsaflæggelse
Ib gennemgik regnskabet. Regnskabet blev godkendt.
4. Valg af stiftkredsbestyrelse. På valg er Birgit Schledermann, Ib Berg og Karen Margrethe Larsen
Alle 3 modtog genvalgt, og der blev klappet.
5. Valg af nyt bestyrelsesmedlem
Jan drejer blev nyt bestyrelsesmedlem
6. Valg af suppleanter
Merete Saxbjørn modtager genvalg. Valle Hansen blev valgt og Jørgen Wandam Møller
7. Valg af revisor. På valg er Merete Saxbjørn
Merete Saxbjørn fortsætter.
8. Valg af revisorsuppleant
Thyra Rasmussen er valgt
9. Valg af tillidsrepræsentant
Jan Thor Callesen fortalte om hvervet og arbejdet. Valle Hansen meldte sig som tillidsrepræsentant og blev valgt.
10. Vedtægter
Det nye i vedtægterne er, at repræsentantskabet er slettet. Jan Thor Callesen har lavet nye vedtægter. Vedtægterne blev vedtaget, og gælder fra 1. januar.
11. Der er ikke indkommet nogle forslag
12. Evt:
Der blev snakket om stiftskredsene.

Inden generalforsamling var der en fin koncert i kirken med Maria Lantz og Tina Sandberg
Aftenen sluttede med kaffe og hyggeligt samvær

Dansk Kirkemusiker Forening
Home