Forside > Kredsene > Fyns > Vedtægter

Vedtægter

5. Kreds Fyn

§1. Fyns kreds, er en del af Dansk Kirkemusiker Forening af 1885 og ledes i overensstemmelse med dennes love.

§2. Kredsens hjemsted er kredsformandens bopæl.

§3. Kredsens formål er at varetage organisters og kirkesangeres tjenstlige og ansættelsesmæssige forhold, samt gennem kurser, faglige arrangementer og anden kirkemusikalsk virksomhed at støtte og inspirere medlemmerne i deres virke.

§4. Som ordinære medlemmer kan optages organister og kirkesangere, samt afløsere for disse, med tjeneste i den danske folkekirke og i valgmenighedskirker. Retten til ordinært medlemskab bevares, selv om der for en tid ikke eksisterer noget fast ansættelsesforhold.
Som ikke-ordinære medlemmer kan optages forhenværende organister og kirkesangere, organister og kirkesangere fra andre kirkesamfund, samt i øvrigt alle med interesse for kirkemusik. Kun ordinære medlemmer er valgbare til bestyrelsen. Alle medlemmer har ret til at deltage i kredsens arrangementer.

§5. Medlemmerne betaler et årligt kontingent, dels til landsforeningen og dels til kredsen.
Medlemskontingent fastsættes af hovedbestyrelsen.
Ønsker Fyns kreds ekstra kontingent til kredsen, besluttes dette på kredsens ordinære generalforsamling. Kredsen står selv for opkrævningen.

§6. Alle medlemmer kan læse foreningens blad Dansk Kirkemusiker Tidende (DKMT) på foreningens (DKF) hjemmeside.
Ethvert medlem har krav på foreningens støtte i alle tjenstlige og ansættelsesmæssige forhold.

§7. Indmeldelse kan ske til ethvert medlem af bestyrelsen som videregiver indmeldelsen til foreningens sekretariat. Medlemskab gælder for et kalenderår. Udmeldelse sker til forretningsføreren senest 1. december. Såfremt et medlem ikke betaler kontingent ophører medlemskabet en måned efter 2. påmindelse.

§8. Kredsen bestyrelse består af 5 medlemmer, som vælges for en 2-årig periode.
I lige år afgår efter tur 4 medlemmer, i ulige år 3 medlemmer.
Der vælges hvert år suppleanter for de nyvalgte medlemmer.
Forslag til bestyrelseskandidater kan sendes til kredsformanden senest 8 dage før generalforsamlingens afholdelse.
Ønsker et bestyrelsesmedlem ikke genvalg, meddeles dette til formanden senest 8 dage før generalforsamlingen.
Forslag og afstemninger er skriftlige, når blot et medlem kræver det.
Kredsbestyrelsen vælger selv sin formand, næstformand, kasserer og sekretær og bestemmer selv sin forretningsorden.
Kasserer og sekretær kan vælges uden for bestyrelsen.
Næstformanden er stedfortræder for formanden, når denne er forhindret. Suppleanten deltager i kredsbestyrelsesmødet, hvis det valgte medlem er forhindret.
Hvert år vælges en revisor samt en suppleant for denne.
Funktionsperioden er 2 år, således at der hvert år efter tur afgår en revisor/suppleant.

§9. Kredsens ordinære generalforsamling indkaldes med mindst 14 dages varsel med bekendtgørelse på foreningens (DKF) hjemmeside under kredsene/fyns og afholdes i tiden mellem 1. september og 1. december.
Forslag der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal sendes til formanden senest 8 dage før generalforsamlingens afholdelse.

§10. Kredsens bestyrelse vælger for en toårig periode 1 medlem til DKF's hovedbestyrelse og 1. og 2. suppleant til denne. Suppleanten deltager i hovedbestyrelsens møder, hvis hovedbestyrelsesmedlemmet er forhindret.
Er 1. suppleanten forhindret, deltager 2. suppleanten.

§11. Meddelelser om udfaldet af valgene til kredsbestyrelse og hovedbestyrelse skal være redaktionen af DKMT i hænde senest 1. december og meddeles endvidere straks til sekretariatet.
§12. Foreningens tillidsrepræsentanter vælges af kredsene. Hovedbestyrelsen skal sikre, at foreningens tillidsrepræsentanter får de nødvendige kvalifikationer. Valg af tillidsrepræsentant meddeles Fyens Stift til godkendelse. Godkendelsen meddeles til sekretariatet.

§13. Der kan afholdes landsmøder. Vilkårene fastsættes af hovedbestyrelsen.


Nærværende love, der er godkendt af hovedbestyrelsens lovudvalg jf. landslovene § 7 og vedtaget på Fyens Stiftskreds' ordinære generalforsamling den 16. november 2014, træder i kraft 1. januar 2015.


Dansk Kirkemusiker Forening
Home