Forside > Kredsene > Viborg-Aarhus > Generalforsamling

Generalforsamling

Viborg - Aarhus kreds


Kære medlem af Viborg-Aarhus kreds

Du indbydes hermed til kredsens afsluttende generalforsamling,
Lørdag d. 13. nov. 2021, Kl. 10.00 Skivholme Sognegård, Ladingvej 20. 8464 Galten - lige overfor kirken

Dagsorden generalforsamling

1.Valg af dirigent
2. Formandens beretning, herunder orientering af
Hovedbestyrelsens beslutning om nedlæggelse af kredsene,
derfor udgår punkterne 4,5,6,7,8 og 9

3. Fremlæggelse af regnskab
4. Indkomne forslag
5. Valg af kredsbestyrelsesmedlemmer.
På valg er: Filip Maarup og Anni Borg. Ingen modtager genvalg.
6. Valg af suppleanter
7. Valg af revisor
8. Valg af revisorsuppleant
9. Forslag til aktiviteter
10. Eventuelt

Forslag der ønskes behandlet på generalforsamlingen skal være Filip Maarup i hænde senest tirsdag d. 4. nov. 2021. Tlf.: 23 60 21 40 eller e-mail: fm@mail.tele.dk.


På grund af den usikre situation omkring coronaudbrud
og usikkerhed omkring restriktioner i forbindelse med forsamlinger,
har bestyrelsen besluttet at udsætte generalforsamlingen
2020 i Viborg- Århus Stiftskreds til næste år.


Referat generalforsamling
lørdag den 16. november 2019


Referat generalforsamling
lørdag den 17. november 2018


Lørdag den 19. november 2016 kl. 14.00

i Højslev Sognegård, Ørslevklostervej 71 D, 7840 Højslev

REFERAT

Til stede var:
Fra bestyrelsen: Kirsten Klitgaard Frandsen, Filip Maarup, Henning Pedersen, Egon Petersen, Anne-Marie Bjørn Nielsen og Eva Gj. Frederiksen (referent).
Fra medlemmer: 3.

Efter velkomst ved Kirsten Klitgaard Frandsen fortsatte generalforsamlingen efter følgende dagsorden:

1. Valg af dirigent
Anni Borg blev valgt.

2. Formandens beretning ved Kirsten Klitgaard Frandsen
Viborg-Aarhus Stiftskreds har ændret navn til Viborg-Aarhus Kreds (bestemt af faglige organisationer).
Siden sidste års generalforsamling er der blevet afholdt en del møder i Hovedbestyrelsen og i Folkekirkens Arbejdsmiljøråd. Folkekirkens Arbejdsmiljøråd består af samtlige organisationer indenfor folkekirken og er et uvildigt råd. I 2009 så Folkekirkens Arbejdsmiljøråd første gang dagens lys, og dermed blev der skabt et forum, hvor arbejdsgivere og arbejdstagere kan drøfte og udvikle arbejdsmiljøet På møderne har der været meget oppe omkring mobning og vold, og der har været en god debat. Sagen bliver set fra alle sider. I denne forbindelse er der lanceret en Respektpakke. Læs mere på: www.kirketrivsel.dk. En hjemmeside for ansatte og ledere i folkekirken. Siden indeholder en række værktøjer, som kan være med til at forbedre det psykiske arbejdsmiljø, og i samme forbindelse ansættes en psykolog engang i november.
Kirsten har desuden været på tillidsmandskursus i København med et bredt spektrum af deltagere, har deltaget i tillidsrepræsentantskabsmøder og har været til stormøde i Herning sammen med andre faggrupper indenfor kirken samt stiftets personalekonsulenter.
Landsmøde 2016
Mandag d. 12. sep. var der Landsmøde i Tornbjerg kirke på Fyn, beliggende i bydelen Tornbjerg i det sydøstlige Odense, i år arrangeret af Stiftskreds Øst. Tilrettelæggelsen var foretaget at Trine Dirks og Merete Sand. Kredsen havde i dagens anledning arrangeret et kursus/medlemsmøde med Povl Chr. Balslev. Programmet var lagt ud på hjemmesiden, og der var udsendt nyhedsbrev med tilmeldelsespapirer og medlemmets ansøgningsskabelon om støtte til menighedsrådene.
Evaluering
Virkelig godt medlemsmøde. En dejlig dag fra start til slut med mange nye salmer fra Den Danske Salmebog og nye sange fra Højskolesangbogen. Kredsformand fra Fyn blev udnævnt til æresmedlem af Dansk Kirkemusiker Forening. Ringe Pigekor afsluttede dagen i Tornbjerg Kirke. Næste års landsmøde arrangeres af Aalborg Kreds og afholdes mandag d. 11. september i Folkekirkens Hus i Aalborg. Programmet blev præsenteret på dette års landsmøde, og program/invitation sendes ud til medlemmerne i god tid i forvejen før næste landsmøde (primo april).
29. sep. 2016  
Afholdt kredsen et rigtigt godt kursus for organister og kirkesanger i Simested kirke og sognehus, ikke kun for Dansk Kirkemusiker Forenings medlemmer men også for andre interesserede kirkemusikere. Det var en succes og har medførte øget interesse for vores organisation.
Skive-Salling Organister
I Salling og Skive har organisterne fået et virkeligt godt og stabilt fællesskab stablet på benene ved etablering af et musikudvalg. Via sammenhold har de opnået en bedre vikarordning og et stort musikalsk fællesskab.
Uddannelse/Kurser                                                                                    Generelt ønske fra medlemmerne om mere kirkemusiker- og kirkesangeruddannelse. I øvrigt kan/bør man løbende holde sig ajourført med relevante kurser i Vestervig på: www.folkekirkenspersonale.dk

Herefter blev formandens beretning enstemmigt godkendt.

3. Fremlæggelse af regnskab
Kasserer Henning Pedersen fremlagde og gennemgik regnskabet, som herefter blev enstemmigt godkendt. Kassebeholdningen er intakt og medlemstallet stabiliseret med stigende tendens. 1. rate: 79 medlemmer. 2. rate: 83 medlemmer.
Kørselsgodtgørelse 2016
Lav sats: 1,99 kr. pr. km.   Høj sats: 3,63 kr. pr. km.

4. Indkomne forslag
Ingen.

5. Valg af kredsbestyrelsesmedlemmer
Alle genvalgt.

6. Valg af suppleanter
Suppleant: Aase Bastholm Jensen.
Suppleant: Anni Borg.

7. Valg af revisor
Anni Borg.

8. Valg af revisorsuppleant
Egon Petersen.

9. Forslag til aktiviteter
Bestyrelsen foreslår aktiviteter som den i Simested. Efter medlemmers forslag kan det måske også foregå i Selde.

10. Eventuelt
Intet.

 

 

 

 


Generalforsamling, lørdag den 14. november 2015 kl. 14.00
i Højslev Sognegård, Ørslevklostervej 71 D, 7840 Højslev


REFERAT
Til stede var
Fra bestyrelsen: Kirsten Klitgaard Frandsen, Filip Maarup, Henning Pedersen, Egon Petersen og Eva Gj. Frederiksen (referent).
Fra medlemmer: 2
Efter velkomst ved Kirsten Klitgaard Frandsen fortsatte generalforsamlingen efter følgende dagsorden:
1. Valg af dirigent
Anni Borg blev valgt.

2. Formandens beretning ved Kirsten Klitgaard Frandsen
Status for Viborg - Aarhus Stiftskreds
Siden sidste års generalforsamling har bestyrelsen afholdt 3 bestyrelsesmøder, den 9. februar i Simested Sognehus, den 8. juni i Bryrup Sognehus og den 7. september i forbindelse med Landsmødet i Odense. På mødet i Simested den 9. februar konstituerede bestyrelsen sig på ny.
Siden Ejgil Holmgaard Pedersens sygdomstilfælde i september og dermed beslutning om at stoppe med sine tillidsposter i Dansk Kirkemusiker Forening har Kirsten Klitgaard Frandsen fra dengang og frem til d.d. fungeret som formand.
Skive - Viborg Stiftskreds har i øjeblikket 84 medlemmer. Medlemstallet i kredsen er nedadgående men på landsplan opadgående.
Landsmøde 2015
Mandag d. 7. september var der landsdækkende medlemsmøde i Odense. I år arrangeret af Stiftskreds Øst. Tilrettelæggelsen var foretaget at Trine Dirks og Merete Sand.

Landsmøde 2016
Hovedbestyrelsen har vedtaget, at landsmødet næste år finder sted mandag d. 12. september 2016 i Tornbjerg Kirke beliggende i bydelen Tornbjerg i det sydøstlige Odense.

Fusioner mellem stiftskredse
Yderligere fusioner mellem stiftskredse på vej. Viborg - Aarhus Stiftskreds ønsker at se tiden an til næste år og dermed fortsætte uændret et år.

Kurser
Kredsen havde i dagens anledning arrangeret et kursus/medlemsmøde med Margrethe Smedegaard: Fagligt løft i kirkesangen, men pga. for få tilmeldte måtte kurset desværre aflyses.
I øvrigt kan man løbende holde sig ajourført med relevante kurser i Vestervig på www.folkekirkenspersonale.dk
Kompetencefonden Kompetencefondsmidler skal søges i perioden 21.9. - 16.11. 2015. Det er nu, man skal udfylde og indsende sin ansøgning om tilskud til det eller de kurser, man har aftalt med sit menighedsråd på MUS. Midlerne kan ikke bruges til uddannelser på folkekirkens egne uddannelsesinstitutioner. Dog kan der gives støtte til de kurser, kirkemusikskolerne udbyder som indtægtsdækket. Er man i tvivl, kan eller bør man kontakte skolen for at høre, hvilke kurser, der er tale om. Der kan søges støtte til såvel kompetencefremmende kurser inden for sit eget ansættelsesområde som kompetence til opgaver, der ligger uden for sognet/folkekirken. Støtten gives til kurser og uddannelsesforløb, der ligger efter den 31. december 2015. For uddannelsesforløb, der er påbegyndt inden den 31. december 2014, ydes der kun støtte til den del af den samlede uddannelse, som afvikles efter den 31. december 2015. Der kan søges fra 21. september og indtil mandag den 16. november 2015 kl. 22.00 på www.kompetencefonden.km.dk. Her kan man læse vejledningen og indtaste sin ansøgning. På www.kirkeuddannelse.dk er der oplysninger om MUS, kompetence-udvikling m.v.
Undersøgelse Alle stiftskredse, biskopper og rektorer ved kirkemusikskolerne har deltaget i en kvalitativ undersøgelse for at undersøge, om vores arbejde var tilstrækkeligt kvalitativt.


 

t

 

Dansk Kirkemusiker Forening
Home