Forside > Kredsene > Viborg-Aarhus > Love

Love

Viborg-Aarhus kreds

§1.
Viborg-Aarhus kreds er en del af Dansk Kirkemusiker Forening af 1885 og ledes i overensstemmelse med dennes vedtægter

§2.
Kredsens hjemsted er kredsformandens bopæl.

§3.
Kredsens formål er at varetage medlemmernes tjenstlige og ansættelsesmæssige interesser samt gennem kurser, faglige arrangementer og anden kirkemusikalsk virksomhed at støtte og inspirere medlemmerne i deres virke.

§4.
1. Som ordinære medlemmer optages kirkemusikalsk ansatte i folkekirken og i valg- og frimenighedskirker samt afløsere for disse. Ret til ordinært medlemskab bevares, selvom der for en tid ikke eksisterer noget fast ansættelsesforhold.
2. Som ikke-ordinære medlemmer kan optages forhenværende kirkemusikalsk ansatte samt i øvrigt alle med interesse for kirkemusik.
3. Ethvert ordinært medlem har krav på foreningens støtte i alle tjenstlige og ansættelsesmæssige forhold.

§5.
Medlemmerne betaler et årligt kontingent, dels til landsforeningen og dels til kredsen. Landskontingentet fastsættes af hovedbestyrelsen, som også fastsætter vejledende kredskontingent. Kontingentet til kredsen kan evt. forhøjes på kredsens ordinære generalforsamling.

§6.
Medlemmer har adgang til foreningens vedtægter, referater m.m., samt til foreningens hjemmeside www.kirkemusiker.dk

§7.
1. Indmeldelse sker til sekretariatet. Medlemskab gælder for et kalenderår. Udmeldelse sker til sekretariatet senest 1. december.
2. Såfremt et medlem ikke betaler kontingent, ophører medlemskabet en måned efter anden påmindelse.

§8.
1. Kredsbestyrelsen består af mindst 5 medlemmer, som vælges for en 2-årig periode. Forslag til bestyrelseskandidater kan sendes til kredsformanden senest 8 dage før generalforsamlingens afholdelse. Ønsker et bestyrelsesmedlem ikke genvalg, meddeles dette til formanden senest 8 dage før generalforsamlingen. Afstemninger er skriftlige, hvis blot et medlem kræver det.
2. Hvert år afgår efter tur 2, henholdsvis 3 medlemmer; såfremt bestyrelsen består af et større antal medlemmer, afgår hvert af disse ligeledes efter en funktionsperiode på 2 år.
3. Der vælges 2 suppleanter hvert år. Disse er suppleanter for hele bestyrelsen og indkaldes i valgrækkefølge. Suppleanter indkaldes først i tilfælde af, at antallet af bestyrelsesmedlemmer er mindre end 5.
4. På den ordinære generalforsamling vælges endvidere 1 revisor og en suppleant for denne. Funktionsperioden er 2 år, således at der hvert år efter tur afgår en revisor henholdsvis en suppleant.
5. Kredsbestyrelsen vælger selv sin formand, næstformand, kasserer og sekretær og bestemmer selv sin forretningsorden.
6. Kredsbestyrelsen udpeger af sin midte et medlem til landsforeningens hovedbestyrelse hvert andet år samt en suppleant for samme.
7. Ved bestyrelsesmøder føres referat, der efterfølgende underskrives af de tilstedeværende bestyrelsesmedlemmer.

§9.
1. Kredsens ordinære generalforsamling indkaldes med mindst 14 dages varsel ved bekendtgørelse på foreningens hjemmeside samt via e-post eller brev.
2. Generalforsamlingen afholdes i tiden mellem 1. september og 1. december.
3. Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal sendes til formanden senest 8 dage før generalforsamlingens afholdelse.
4. Udfaldet efter generalforsamlingens afstemninger og valg offentliggøres på foreningens hjemmeside senest 14 dage efter afholdelsen.

Nærværende love, der er godkendt af hovedbestyrelsen og vedtaget på kredsens stiftende generalforsamling den 25.11.2013 og træder i kraft denne dato.


 

 

Dansk Kirkemusiker Forening
Home