Forside > Vikar

Vikar

I undermenuen finder du Dansk Kirkemusiker Forenings vikarlisteer for kirkesangere og organister, vikarsatser samt en vikarkontrakt.

Hvis du ønsker at tilmelde dig vikarlisten, skal du være logget ind (det kræver, at du er medlem af foreningen) og klikke dig ind på Medlemssider > Tilmelding til vikarliste.

Gode råd om at vikariere, finder du ligeledes på > Medlemssider.


 For mange menighedsråd glemmer at aftale honorar med vikarer 
Kirke.dk 13. april

I den åbne og saglige debats ånd vil jeg takke Inge Kjær Andersen fra Landsforeningen af Menighedsråd for hendes respons på mit debatindlæg.

Men jeg bliver også nødt til at dementere, at der er tale om påstande fra min side: Det er ene og alene veldokumenterede og faktuelle beskrivelser, som jeg bruger til at klarlægge forholdene for kirkemusikervikarer. Dansk Kirkemusiker Forening ingen interesse i at rejse en debat på baggrund af fiktive forhold.

Jeg bør også for god ordens skyld erindre Inge Kjær Andersen om, at jeg som nytiltrådt formand for Dansk Kirkemusiker Forening tilbød at holde et oplæg om kirkemusikernes kompetencer, ressourcer og rettigheder på Landsforeningen af Menighedsråds årsmøde. Det var der desværre ingen interesse for.

At hverken arbejdsgiver eller -tager er bundet af vejledende vikarsatser ligger i sagens natur i begrebet "vejledende". Men når menighedsrådene bliver belært af provstierne om at bruge "de gældende satser", er det i direkte strid med muligheden for at skabe fri løndannelse.

Det må desværre også konstateres, at Landsforeningen af Menighedsråd kun i ringe grad har held med at vejlede menighedsrådene om pligten til at aftale honoraret med vikaren, inden vikarieringen påbegyndes.

Det er et omfattende problem, at det ikke sker. Dansk Kirkemusiker Forening får dagligt henvendelser fra kirkemusikere, der har vikarieret uden at få oplyst, at parterne skal indgå en aftale. Og lad mig i den forbindelse takke de menighedsråd, der godt kan finde ud af at oplyse vikaren herom og indgå i en dialog med den pågældende.

Inge Kjær Andersen efterlyser en anerkendelse af Landsforeningen som menighedsrådenes repræsentant på arbejdsgiverområdet. Hvis Landsforeningen af Menighedsråd var forhandlingsberettiget arbejdsgiverorganisation, ville Dansk Kirkemusiker Forening selvfølgelig anerkende dette. Men det er ikke tilfældet.

Menighedsråd kan i henholdt til Organisationsaftalen (vores overenskomst) uddelegere forhandlingsretten i særlige tilfælde til andre. Når dette sker, har vi uden undtagelser anerkendt det.

Det gør vi såmænd også, når menighedsråd overdrager relevante forhandlinger til andre private instanser, eller provstiers personalekonsulenter og lignende. Vi har ikke udfordret overenskomsten på dette eller nogen andre områder.

David Danholt
Formand Dansk Kirkemusiker Forening


Menighedsrådsforeningen om beskyldninger for
løndumping: Vi er ikke bundet af satser

Kirke.dk 8. april 2021

I et debatindlæg: "Folkekirken må stoppe løndumping af kirkesanger- og organistvikarer" på Kirke.dk d. 7. april 2021 fremfører formanden for Dansk Kirkemusiker Forening, David Danholt en række påstande om løndumping og karteldannelse i og mellem menighedsrådene. Her er min replik til indlægget:

Først om fremmest undrer jeg mig over, at David Danholt ikke kontakter Landsforeningen af Menighedsråd om problematikken, dernæst ærgrer jeg mig over, at han ikke har gjort det.

David Danholt bruger ord som løndumpning, karteldannelse, prekariatsansatte og kassetænkning til at beskrive situationen, når hans medlemmer vikarierer i folkekirken. Det er meget stærke og voldsomme beskyldninger.

Til alle de læsere, der lige som mig ikke kender begrebet prekariatsansatte, kan jeg oplyse, at det er et sociologisk begreb for en social gruppering, der på grund af svære livsforhold er truet af en social nedstigning.

Når en kirkemusiker fungerer som vikar i folkekirken, forudsat der ikke er tale om et overenskomstdækket vikariat, er der tale om et individuelt ansættelsesforhold, som aftales mellem menighedsrådet og kirkemusikeren. Der er med andre ord efter min mening ikke tale om løndumpning i ordets normale betydning.

Hertil kommer, at menighedsrådet lige så lidt som kirkemusikeren er bundet af vejledende satser fra henholdsvis provstiudvalg eller fagforening. Der er altså heller ikke tale om karteldannelse. At kalde kirkemusiker-vikarer for prekariatsansatte vil jeg tillade mig at lade stå for David Danholts egen regning.

Jeg har svært ved at forstå, at der skulle være tale om kassetænkning. Uanset der er tale om løn til en vikar eller en fastansat kirkemusiker, er der tale om en driftsudgift i form af løn.

Jeg er helt enig med David Danholt i, at en aftale om løn skal indgås, inden vikarieringen påbegyndes, så begge parter kender vilkårene. Det anbefaler vi selvfølgelig også vores medlemmer at gøre.

Som det fremgår, er jeg ikke enig i David Danholts opfattelse af situationen. Og netop derfor ærgrer det mig, at han ikke kontaktede Landsforeningen af Menighedsråd. Så kunne vi have drøftet problematikken og have fået misforståelserne ryddet af vejen. Måske det skyldes en manglende lyst til at anerkende Landsforeningen som menighedsrådenes repræsentant på arbejdsgiverområdet?

Jeg vil snarest muligt kontakte David Danholt med henblik på en direkte dialog om problematikkerne og herunder også bede om dokumentation for de mange påstande.

Inge Kjær Andersen
Næstformand i Landsforeningen af Menighedsråd og formand for Personaleudvalget i foreningen


Opgør med løndumping og karteldannelse mod
kirkesanger- og organistvikarer i Folkekirken!
Kirke.dk 7. april 2021

Igennem en længere årrække har Dansk Kirkemusiker Forening, som organiserer kirkemusikere, oplevet stærkt tiltagende tendenser i Folkekirken, hvad angår løndumping og karteldannelse. Og det især, når det drejer sig om aflønning af vikarer. I 2012 blev det i nyhedsbrev udsendt af FLØS(Folkekirkens Lønservice) understreget, at alle organist- og kirkesangervikarer skal oplyses hvilken sats, der foreslås anvendt til den pågældende tjeneste. Dette for at give vikaren mulighed for at forholde sig til aflønningens rimelighed. Desværre sker dette ikke. Mange menighedsråd vælger kategorisk ikke at oplyse satserne. Når vikaren efterfølgende påtaler den som oftest alt for lave aflønning, kvitteres der med manglende forståelse og afbrydelse af samarbejdet, hvis kirkemusikeren ikke godtager den af menighedsrådet udstukne sats.

I mange af landets provstier er der indgået aftaler omkring satser til aflønning af vikarer. Satser, der ikke følger hverken Dansk Kirkemusiker Forenings, Organistforeningens eller Dansk Organist og Kantorsamfunds vejledende satser. Det er dybt problematisk og beklageligt, at den form for løndumping foregår. Dertil kommer den åbenlyse karteldannelse, hvor kreativ bogføring og ønsket om at spare penge går ud over den dygtige og kompetente vikar, der lige som den fastansatte selvfølgelig gerne vil aflønnes ordentligt og fair for sin arbejdsindsats. En arbejdsindsats, der for vikaren fordrer den fuldstændigt samme forberedelse som for den fastansatte. Ja, ofte endda mere forberedelse for at sætte sig ind i den pågældende kirkes/præsts afvigelser i liturgien, orglets beskaffenhed og muligheder etc.

Det er skammeligt, at Den Danske Folkekirke vil være med i klubben af arbejdsgivere, der systematisk forringer ansættelsesvilkårene for den desværre voksende gruppe af prekariats-ansatte. Den kirkemusikalske betjening af folkekirken, det være sig fastansatte og vikarer, bør anerkendes for deres kompetencer og den store ressource, de er for en god og professionel afvikling af kirkens forskellige tjenester. Kirken står sig bedst ved at anerkende gode arbejdsrelationer og aflønne vikarer ud fra foreningernes gældende vejledende takster. Som en sidebemærkning bør det nævnes, at Folkekirken som eneste instans endnu ikke har implementeret EU's deltidsdirektiv fra 2003, hvor alle ansatte bør være omhandlet af overenskomsten. Det må da siges at være sendrægtighed af værste skuffe.

Kære menighedsråd: Hvornår bliver det god tone, at alle ansatte i Folkekirken skal behandles og aflønnes efter arbejdsindsats og ikke skal opleve at blive presset til at udføre arbejdet for satser, der tenderer daglejer-vilkår? Hvornår stopper den systematiske kassetænknings-politik, hvor småpenge og håndører skal være afgørende for om hvorvidt en kvalificeret og dygtig kirkemusiker gang på gang må genoverveje sin velvilje over for en i forvejen løs og usikker ansættelsesrelation? Hvornår begynder man også der at praktisere den ellers så lovpriste danske model omhandlende overenskomst og fair løn- og ansættelsesvilkår?

Hermed en opfordring til alle kirkemusiker-vikarer til at holde på jeres rettigheder om ordentlige forhold.

David Danholt
Formand Dansk Kirkemusiker Forening


Undermenu

Dansk Kirkemusiker Forening
Home