Forside > Vikar

Vikar

I undermenuen finder du Dansk Kirkemusiker Forenings vikarlisteer for kirkesangere og organister, vikarsatser samt en vikarkontrakt.

Hvis du ønsker at tilmelde dig vikarlisten, skal du være logget ind (det kræver, at du er medlem af foreningen) og klikke dig ind på Medlemssider > Tilmelding til vikarliste.

Gode råd om at vikariere, finder du ligeledes på > Medlemssider.


Opgør med løndumping og karteldannelse mod
kirkesanger- og organistvikarer i Folkekirken!

Igennem en længere årrække har Dansk Kirkemusiker Forening, som organiserer kirkemusikere, oplevet stærkt tiltagende tendenser i Folkekirken, hvad angår løndumping og karteldannelse. Og det især, når det drejer sig om aflønning af vikarer. I 2012 blev det i nyhedsbrev udsendt af FLØS(Folkekirkens Lønservice) understreget, at alle organist- og kirkesangervikarer skal oplyses hvilken sats, der foreslås anvendt til den pågældende tjeneste. Dette for at give vikaren mulighed for at forholde sig til aflønningens rimelighed. Desværre sker dette ikke. Mange menighedsråd vælger kategorisk ikke at oplyse satserne. Når vikaren efterfølgende påtaler den som oftest alt for lave aflønning, kvitteres der med manglende forståelse og afbrydelse af samarbejdet, hvis kirkemusikeren ikke godtager den af menighedsrådet udstukne sats.

I mange af landets provstier er der indgået aftaler omkring satser til aflønning af vikarer. Satser, der ikke følger hverken Dansk Kirkemusiker Forenings, Organistforeningens eller Dansk Organist og Kantorsamfunds vejledende satser. Det er dybt problematisk og beklageligt, at den form for løndumping foregår. Dertil kommer den åbenlyse karteldannelse, hvor kreativ bogføring og ønsket om at spare penge går ud over den dygtige og kompetente vikar, der lige som den fastansatte selvfølgelig gerne vil aflønnes ordentligt og fair for sin arbejdsindsats. En arbejdsindsats, der for vikaren fordrer den fuldstændigt samme forberedelse som for den fastansatte. Ja, ofte endda mere forberedelse for at sætte sig ind i den pågældende kirkes/præsts afvigelser i liturgien, orglets beskaffenhed og muligheder etc.

Det er skammeligt, at Den Danske Folkekirke vil være med i klubben af arbejdsgivere, der systematisk forringer ansættelsesvilkårene for den desværre voksende gruppe af prekariats-ansatte. Den kirkemusikalske betjening af folkekirken, det være sig fastansatte og vikarer, bør anerkendes for deres kompetencer og den store ressource, de er for en god og professionel afvikling af kirkens forskellige tjenester. Kirken står sig bedst ved at anerkende gode arbejdsrelationer og aflønne vikarer ud fra foreningernes gældende vejledende takster. Som en sidebemærkning bør det nævnes, at Folkekirken som eneste instans endnu ikke har implementeret EU's deltidsdirektiv fra 2003, hvor alle ansatte bør være omhandlet af overenskomsten. Det må da siges at være sendrægtighed af værste skuffe.

Kære menighedsråd: Hvornår bliver det god tone, at alle ansatte i Folkekirken skal behandles og aflønnes efter arbejdsindsats og ikke skal opleve at blive presset til at udføre arbejdet for satser, der tenderer daglejer-vilkår? Hvornår stopper den systematiske kassetænknings-politik, hvor småpenge og håndører skal være afgørende for om hvorvidt en kvalificeret og dygtig kirkemusiker gang på gang må genoverveje sin velvilje over for en i forvejen løs og usikker ansættelsesrelation? Hvornår begynder man også der at praktisere den ellers så lovpriste danske model omhandlende overenskomst og fair løn- og ansættelsesvilkår?

Hermed en opfordring til alle kirkemusiker-vikarer til at holde på jeres rettigheder om ordentlige forhold.

David Danholt
Formand 
Dansk Kirkemusiker Forening


Undermenu

Dansk Kirkemusiker Forening
Home