Forside

Forside


 
 
OK-mærket er din sikkerhed for kvalitet. "Kig efter OK-mærket, når du vælger fagforening". Sådan lyder budskabet til alle lønmodtagere i Danmark. OK-mærket er et kvalitetsstempel på de fagforeninger, som har dybt kendskab til medlemmernes fag og branche, og som forhandler overenskomster med arbejdsgiverne. Det gør fagforeningerne, som er samlet i de to store hovedorganisationer LO og FTF, og det skaber rammerne for gode arbejdsliv.
 

Indkaldelse Generalforsamling
Mandag den 22. maj kl. 18 på Skærven, Hjejlevej 101, 5800 Nyborg

Du har stadig mulighed for at melde dig til spisning kl. 17, bare du er hurtig! Meld dig til hos mla@kirkemusiker.dk.

Dagsorden generalforsamling mandag den 22. maj 2023 kl. 18
Sted: Skærven, Hjejlevej 101, 5800 Nyborg 

  1. Valg af dirigent og referent
  2. Bestyrelsens/formandens beretning
  3. Fremlæggelse af årsregnskabet
  4. Fremlæggelse af budget
  5. Valg til bestyrelsen: på valg er David, Birthe og Nikolaj (modtager alle genvalg)
  6. Valg af suppleanter
  7. Fastsættelse af kontingent, forslag: 101: 2.930,-, 102: 880,-, 103-108: 1.850,- Desuden diskuteres differentieret kontingent for fastansatte med overenskomst (101)
  1. Eventuelt

Hvem spiller på søndag - en aften om organistmangel i Folkekirken
Onsdag 24. maj kl. 19 - 21 i Kannikegården, Torvet 15, 6760 Ribe.

Invitation til alle menighedsråd, præster og organister i Ribe Stift.
Ribe Stiftsråd inviterer til en aften under overskriften "Hvem spiller på søndag?", hvor vi sætter fokus på organistmangel, dels i nutiden, dels i fremtiden. Undersøgelser har nemlig vist, at der om få år vil mangle et meget stort antal organister i Folkekirken. Det er nu, indsatsen skal gøres for at interessere børn og unge for at spille orgel, hvis vi også i fremtiden vil have levende orgelmusik ved gudstjenester og kirkelige handlinger.

Domprovst Morten Thaysen, domkantor Jonas Hunt og domorganist Birgitte Ebert, alle tre fra Ribe Domkirke, ønsker at gøre opmærksom på problemet og vil også forsøge at sætte en plan i gang for, hvordan det kan løses.
Men det kræver samarbejde fra både menighedsråd, præster og organister i hele stiftet.

Aftenen rummer indslag af Katrine Kristiansen, leder af Orgelklubben, der har eksisteret i mere end 10 år som paraplyorganisation for undervisning af børn og unge. Hun har en lang erfaring med, hvad der skal til for at stimulere de unges interesse for orgelspil, men også hvordan man rent prak-tisk får sat undervisningen i gang i de enkelte stifter, provstier og sogne.

Der bliver desuden indlæg fra de tre initiativtagere og fra personer, der har organistmangel helt tæt inde på livet i en daglig kamp for at finde organister til gudstjenester og kirkelige handlinger.
Desuden bliver der mulighed for erfaringsdeling og en diskussion af, hvordan vi i fællesskab kan gribe arbejdet an.
Undervejs serveres der en kop kaffe.
Tilmelding til domorganist Birgitte Ebert på 
beb@km.dk senest 22. maj.


KIRKEMUSIKER-FESTIVAL 2023
Fredag den 1. september kl. 9.00 - 20.00

Inspirationsdag for kirkemusikere (organister, korledere, kirkesangere og kirke- og kulturmedarbejdere) i Billund Kirke og Billund Centret,
Hans Jensensvej 4, 7190 Billund.


Program og tilmelding

Store Bededag

Formandsgruppen for kirkefunktionærernes faglige organisationer har været samlet og udtaler om regeringens planer om afskaffelse af store bededag: 

Regeringen rykker ved balancen i den danske model
og forholdet mellem stat og kirke.
 
Den danske model er kendetegnet ved dialog, fælles forståelse og aftaler mellem arbejdsmarkedets parter. Dette er tilsidesat i regeringens udmelding om afskaffelse af store bededag. At regeringen med magt vil lovgive om løn og arbejdstid, er et skridt væk fra den danske model, og med sin ageren underkender regeringen de balancer, som arbejdsmarkedets parter har været enige om og indgået aftaler og overenskomster efter.
Regeringens lovforslag har indvirkning på folkekirkens indre anliggender. Lovgivning på folkekirkens område er hidtil sket på baggrund af tæt dialog mellem stat og kirke. Denne dialog har ikke været til stede i denne sag. Ændringer i folkekirken sker gennem indgående samtaler og diskussioner mellem mange kirkelige aktører. Med regeringens ageren og hast har man tilsidesat kirkens mulighed for at drøfte spørgsmålet om afskaffelse af en helligdag og dermed indflydelse på egne forhold.
Kirkefunktionærernes fagforeninger finder, at regeringens ageren i sagen om bededag er uacceptabel og unødvendig konfrontatorisk og henviser i øvrigt til høringssvarene fra hovedorganisationerne FH og Akademikerne og fra folkekirkens biskopper. 

Kirkefunktionærerne appellerer til kirkeminister Louise Schack Elholm om at gå i åben dialog med folkekirken i den kommende tid. De mere end 8.000, der arbejder i landets sogne håber, at ministeren vil lytte, samtale og inddrage dem i alle forhold, der vedrører deres arbejdsplads og folkekirkens fremtid.

Forhandlingssekretær Louise Røssell Wredstrøm 3F, Den Offentlige Gruppe
Formand Bjarne Rødkjær, Forbundet af Kirke- og Kirkegårdsansatte
Formand David Danholt, Dansk Kirkemusiker Forening
Formand Esther Jensen, Kirkekultur.nu
Formand Gert Rhinstrøm Schmidt, Danmarks Kirketjenerforening
Formand Henrik Højen, Danmarks Kordegneforening
Formand Ingrid Bartholin Gramstrup, Organistforeningen
Formand Karin Schmidt Andersen, Dansk Organist og Kantor Samfund 


Kompetencefonden

Den Statslige Kompetencefond i OK21

Puljen til Centralorganisationen af 2010 – CO10-fondspuljen er lukket for ansøgninger. Puljen åbner igen for modtagelse af ledergodkendte ansøgninger tirsdag den 7. februar 2023 kl. 10.00.
 
De statslige overenskomstparter har afsat 172,5 mio. kroner til efteruddannelse, kurser og andre aktiviteter, der udvikler ansatte i staten. Se hvordan du med bare fire trin får del i pengene til din kompetenceudvikling:
 

Bliv klar til at søge

Den Statslige Kompetencefond er din mulighed for at udvikle dine kompetencer til fremtiden. Fonden er aftalt i overenskomstforliget mellem de statslige overenskomstparter i OK21. Den er til for dig, der er ansat i staten.

Læs mere under "Kurser"


 Møde med kirkeminister Ane Halsbo-Sørensen

Otte kirkefunktionærorganisationer har den 30. august holdt møde med kirkeminister Ane Halsboe-Jørgensen. Til mødet mødte de en lyttende og engageret minister som roste foreningerne for at ønske at medvirke til at finde løsninger for at sikre et godt psykisk arbejdsmiljø i folkekirken.

Organisationerne peger på følgende indsatsområder:

• Behov for tilsyn med menighedsrådets arbejdsgiveransvar. Tilsynet skal have beføjelser og sanktionsmuligheder.
• Behov for opgradering af menighedsrådsmedlemmers kompetencer som arbejdsgivere. Uddannelse skal være obligatorisk.
• Behov for helhedssyn på kirkefunktionærernes og præsters fælles arbejdsplads. Alle skal være forpligtet på at indgå i et kollegialt samarbejde med respekt for forskellige fagligheder, hvor kvalifikationer følges af ansvar.
• Behov for større repræsentation af medarbejdere i folkekirkens struktur. Kirkefunktionærerne og deres forskellige fagligheder skal i højere grad inddrages i processer og beslutninger.

3F, Den Offentlige Gruppe - forhandlingssekretær Louise Røssell Wredstrøm, louise.wredstrom@3f.dk
Danmarks Kirketjenerforening - formand Gert R. Schmidt, formand@kirketjener.dk
Danmarks Kordegneforening - formand Henrik Højen, heh@kordegn.dk
Dansk Kirkemusiker Forening - formand David Danholt, formand@kirkemusiker.dk
Dansk Organist og Kantor Samfund - formand Karin Schmidt Andersen, ksa@doks.dk
Kirkekultur.nu - formand Esther Jensen, formand@kirkekultur.nu
Organistforeningen - formand Ingrid B. Gramstrup, formand@organist.org
Forbundet af Kirke- og Kirkegårdsansatte - formand Bjarne Rødkjær, br@fakk.dk


 Svar til CFU fra kirkeministeren 

Nu har CFU fået svar på sin henvendelse til kirke- og skatteministeren vedr. forhandlingsretten på det kirkelige område. Kirkeministeren oplyser at hverken skatte- eller kirkeministeren finder at der er grund til at ændre den eksisterende ordning.
 

 CFU skriver til kirkeministeren 

Centralorganisationernes Fællesudvalg har i et brev til kirkeminister Ane Halsboe-Jørgensen, skatteminister Morten Bødskov og medlemmerne af Folketingets Kirkeudvalg meldt klart ud hvad de mener om Landsforeningen af Menighedsråds ønske om at overtage forhandlings- og aftaleretten fra Kirkeministeriet.
 

Pressemeddelelse vedrørende Landsforeningen af Menighedsråds ønske om at blive forhandlingsberettiget arbejdsgiverorganisation:

Kirkefunktionærernes formænd har været samlet
for at drøfte aktuelle emner.

I den forbindelse udtaler formændene:

Foreningerne ser tilbage på endnu en overenskomstforhandling, der er forløbet efter den velprøvede danske model. OK21 har på bedste vis illustreret at forhandlingssystemet virker og at Folkekirkens ansatte er en del af statens ansatte. Da kirkefunktionærernes organisationer ikke mener at den nuværende balance mellem stat og kirke skal ændres i retning af en privatisering af Folkekirken, ønsker vi fortsat at forhandlingsretten ligger i Kirkeministeriet. Der er brug for sammenhængskraft i Folkekirken, og her tjener Kirkeministeriet som naturlig brobygger når gejstliges såvel som kirkefunktionærers overenskomster forhandles på plads med Kirkeministeriet.

De faglige organisationer støtter ikke Landsforeningen af menighedsråd ønske om at blive forhandlingsberettiget arbejdsgiverorganisation af to hovedårsager: Det vil ændre balancen mellem stat og kirke og det vil øge kompleksiteten i den folkekirkelige struktur.

Bjarne Rødkjær, Forbundet af Kirke og Kirkegårdsansatte, FAKK

David Danholt, Dansk Kirkemusiker Forening

Esther Jensen, Kirkekultur.nu

Gert Rhinstrøm Schmidt, Danmarks Kirketjenerforening

Hanne Gram, 3F, Den Offentlige Gruppe

Henrik Højen, Danmarks Kordegneforening

Ingrid Bartholin Gramstrup, Organistforeningen

Jens Zorn Thorsen, Foreningen af Danske Kirkegårdsledere

Karin Schmidt Andersen, Dansk Organist og Kantor Samfund, DOKS


Følgende debatindlæg fra formand David Danholt kan læses på kirke.dk 

Opgør med løndumping og karteldannelse mod
kirkesanger- og organistvikarer i Folkekirken!

Igennem en længere årrække har Dansk Kirkemusiker Forening, som organiserer kirkemusikere, oplevet stærkt tiltagende tendenser i Folkekirken, hvad angår løndumping og karteldannelse. Og det især, når det drejer sig om aflønning af vikarer. I 2012 blev det i nyhedsbrev udsendt af FLØS(Folkekirkens Lønservice) understreget, at alle organist- og kirkesangervikarer skal oplyses hvilken sats, der foreslås anvendt til den pågældende tjeneste. Dette for at give vikaren mulighed for at forholde sig til aflønningens rimelighed. Desværre sker dette ikke. Mange menighedsråd vælger kategorisk ikke at oplyse satserne. Når vikaren efterfølgende påtaler den som oftest alt for lave aflønning, kvitteres der med manglende forståelse og afbrydelse af samarbejdet, hvis kirkemusikeren ikke godtager den af menighedsrådet udstukne sats. 

Læs videre under menupunktet "vikar" 
hvor man også kan læse et debatindlæg fra Landsforeningen af Menighedsråd, og formandens svar dertil.


Gode råd når du aftaler vikarhonorar

For at undgå problemer ved aflysning af aftalt tjeneste m.v., forbered dig ved at læse mere på medlemssiderne (husk at logge ind):  

Gode råd om vikartjenester


PFA Klima Plus: Nu kan du gøre din pension endnu grønnere

Når PFA i dag investerer din pensionsopsparing, sker det ud fra en række hensyn til social ansvarlighed, selskabsledelse, klima og miljø. Nu har PFA sat yderligere tryk på denne indsats og lanceret en ny opsparingsløsning, PFA Klima Plus, som er særligt målrettet klimavenlige investeringer. 

Læs mere på medlemssiderne


Efteruddannelse for kirkemusikere

AMU Fyn Odense tilbyder en række kurser for ansatte i kirken, læs mere under kurser: Kurser/Andre kurser
Som medlem af Dansk Kirkemusiker Forening kan du spare penge og optjene bonus via Forbrugsforeningen.

Lån og Spar

Kender du dine fordele hos Lån & Spar?

Dansk Kirkemusiker Forening er medejer af Lån & Spar, og vi har arbejdet sammen gennem mange år. Derfor kan du som medlem få ekstra gode vilkår i banken. Blandt andet høj rente på lønkontoen. Vi synes nemlig også, der skal være kontante fordele ved fællesskaber.

Læs mere her  


FH 

Stresstest

FTF og LO - nu Fagbevægelsens Hovedorganisation, FH, har udarbejdet en stresstest, som du har mulighed for at tage her: 

FH's stresstest 


Dansk Kirkemusiker Forening
Home