out-dansk-kirkesmusiker-forening-logo

Om Dansk Kirkemusiker Forening

OK-mærket er din sikkerhed for kvalitet som kirkemusiker

Det betyder OK-mærket for dig

OK-mærket er din sikkerhed for kvalitet. 
“Kig efter OK-mærket, når du vælger fagforening”. Sådan lyder budskabet til alle lønmodtagere i Danmark. OK-mærket er et kvalitetsstempel på de fagforeninger, som har dybt kendskab til medlemmernes fag og branche, og som forhandler overenskomster med arbejdsgiverne.
Det gør fagforeningerne, som er samlet i hovedorganisationen FH, og det skaber rammerne for gode arbejdsliv.

Værdigrundlag

Hos Dansk Kirkemusiker Forening stræber vi efter at alle vores medlemmer skal have de bedst mulige løn- og ansættelsesforhold. 

Fordi et trygt arbejdsliv giver trygge medarbejdere, der kan bidrage kreativt og musisk til at gøre det de er bedst til – nemlig at skabe kirke ude i de mange danske sogne. Vores brede medlemsskare har i Dansk Kirkemusiker Forening mulighed for arbejdsmæssig og juridisk sparring, hvis behovet skulle opstå. 

Mange medlemmer er desuden deltidsansatte og vi har særligt fokus på og erfaring med de udfordringer der følger hermed. Derfor arbejder vi også målrettet for, at alle kirkemusikere skal være omfattet af overenskomsten, også de, der er ansat under 8 timer pr uge. I sidste ende mener vi, det vil være en fordel for kirkerne såvel som for medarbejderne.

Om foreningen

Dansk Kirkemusiker Forening af 1885 er landsforening for organister og kirkesangere.
Foreningens formål er at varetage honorarlønnede organister og kirkesangeres løn– og ansættelsesforhold samt at højne dansk kirkemusikkultur.
Vi er den forhandlingsberettigede organisation og er medlem af Statstjenestemændenes Centralorganisation – i daglig tale kaldet CO10.
Foreningens bestyrelse består af 7 medlemmer valgt af generalforsamlingen. DKF har et godt samarbejde med andre kirkefunktionærorganisationer og er repræsenteret i bl.a. Folkekirkens SamarbejdsudvalgKMKC og kirkemusikskolernes bestyrelser.

Foreningens vedtægter

§1
Foreningens navn er DANSK KIRKEMUSIKER FORENING – stiftet 27. august 1885 – landsforening for kirkemusikere.

§ 2
Foreningens hjemsted er den kommune, hvori sekretariatet er beliggende.

§ 3
Foreningens formål er at varetage kirkemusikeres løn- og ansættelsesmæssige forhold samt at højne dansk kirkemusikkultur.

§ 4
Denne målsætning søges bl.a. opfyldt ved:
– at udøve forhandlingsretten for alle stillinger under Dansk Kirkemusiker Forenings forhandlingsområde.
– at udøve forhandlingsret for ordinære medlemmer samt yde støtte til ordinære medlemmer i løn- og ansættelsesmæssige anliggender.
– at virke for medlemmernes faglige dygtiggørelse.
– at udgive “Dansk Kirkemusiker Tidende” på nettet som www.dkmt.dk for medlemmerne.

§ 5
Indmeldelse sker til sekretariatet. Medlemmer i ansættelse registreres i det stift, hvor man er ansat. Medlemmer uden ansættelse optages i det stift, hvor man har bopæl.
Udmeldelse sker til sekretariatet. Man er medlem for et halvår ad gangen. Udmeldelse per 30/6 skal være sekretariatet i hænde senest den 1/6, udmeldelse per 31/12 senest den 1/12.
Medlemmer, der ikke har betalt kontingent en måned efter den anden påmindelse, slettes af medlemslisten. Fordringen består.
Under en løbende konflikt, hvori Dansk Kirkemusiker Forening er inddraget, kan udmeldelse alene ske med bestyrelsens samtykke.
Finder bestyrelsen, at et medlem har udvist en optræden, der kan være til skade for foreningens formål og anseelse, kan bestyrelsen, efter forud indhentet udtalelse fra det pågældende medlem, indstille vedkommende til eksklusion. Den til eksklusion indstillede, har ret til fremmøde samt at komme til orde under det punkt på dagsordenen på et bestyrelsesmøde, hvor eksklusionen behandles. Beslutningen beror på en afstemning som skal være skriftlig og sker ved almindeligt stemmeflertal.
Ønsker et bestyrelsesflertal at ekskludere et medlem af bestyrelsen, afgøres tvisten ved almindeligt flertal på næste generalforsamling.
Bestyrelsen kan efter indstilling fra medlemmer eller af bestyrelsen udnævne et medlem til æresmedlem af foreningen. Æresmedlemmer betaler ikke kontingent.

§ 6
Medlemskontingentet fastsættes på den ordinære generalforsamling.
Under særlige omstændigheder kan bestyrelsen beslutte, at der midlertidigt skal opkræves ekstraordinært kontingent af samtlige medlemmer.

§ 7
Foreningens organer
Generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed og ledes af en uafhængig dirigent, som foreslås af bestyrelsen og vælges af generalforsamlingen.

En generalforsamling, som er lovligt indkaldt, er beslutningsdygtig uanset fremmødet.
Adgang til en ordinær generalforsamling har alle medlemmer samt evt. gæster, som bestyrelsen måtte have indbudt. Ved ekstraordinær generalforsamling har dog alene medlemmer adgang.
Alle medlemmer, som ikke er i restance, har stemmeret.
Afstemning sker ved fremmøde.
Afstemning er skriftlig, såfremt 5 stemmeberettigede medlemmer begærer det.
Et afstemningsresultat fremkommer ved simpelt flertal. I tilfælde af stemmelighed foretages omvalg. Er der stadig stemmelighed, kan sagen ikke videreføres.

Ved valg til bestyrelsen samt afstemning vedr. kontingensfastsættelse gælder endvidere følgende:
– Er der efter omvalg stadig stemmelighed ved valg til bestyrelsen, foretages lodtrækning.
– Falder bestyrelsens forslag til kontingentfastsættelse eller er der stemmelighed, kan bestyrelsen bringe forslaget om kontingentfastsættelsen til urafstemning.
– Generalforsamlingen kan ved flertal eller stemmelighed bringe et spørgsmål til afgørelse ved urafstemning.
Beslutninger, som er truffet af generalforsamlingen, noteres i et selvstændigt notat, som på generalforsamlingen underskrives af dirigenten. Dette indgår i det øvrige referat af generalforsamlingen. Den ordinære generalforsamling finder sted årligt i 2. kvartal.
Generalforsamlingen vælger foreningens bestyrelse, samt suppleanter for denne.
En kandidat til bestyrelsen anmelder sig til sekretariatet, ledsaget af 5 underskrevne stiller-erklæringer. Anmeldelsen må være sekretariatet i hænde senest 1 måned inden generalforsamlingen.
Et bestyrelsesmedlem, som søger genvalg, behøver ikke at anmelde sin kandidatur ledsaget af en stiller-erklæring.
Indkaldelsen til ordinær generalforsamling udsendes med foreløbig dagsorden senest 2 måneder inden afholdelsen og indeholder bl.a. oplysning om, hvilke bestyrelsesmedlemmer, der søger genvalg, bestyrelsens forslag, samt bestyrelsens forslag til kontingentfastsættelse.
Forslag, som medlemmer ønsker behandlet på generalforsamlingen, skal sendes til sekretariatet og være bestyrelsen i hænde senest 1 måned inden generalforsamlingen.
Endelig dagsorden, inkl. evt. bilag, samt oplysning om, hvilke medlemmer, der er på valg, offentliggøres på foreningens hjemmeside senest 14 dage inden generalforsamlingen.
Ekstraordinær generalforsamling kan indkaldes, hvis enten bestyrelsen finder det nødvendigt, eller efter begæring af mindst 10 stemmeberettigede medlemmer. I begge tilfælde skal indkaldelse / begæring ledsages af en begrundelse.
Indkaldelse udsendes med mindst 14 dages varsel, en begæring skal efterkommes inden 1 måned efter at sekretariatet har modtaget denne.
Bestyrelsen består af 7 medlemmer, der vælges på generalforsamlingen, hver især for 2 år. 4 medlemmer vælges i lige år, 3 medlemmer vælges i ulige år. Ligeledes vælges 2 suppleanter til bestyrelsen for 2 år. 1. suppleant vælges i ulige år, 2. suppleant i lige år.
Ved mandatnedlæggelse i bestyrelsen indtræder 1.-suppleanten. Ved yderligere mandatnedlæggelse i bestyrelsen indtræder 2.-suppleanten.
Bestyrelsens konstitution
Bestyrelsen konstituerer sig med formand, 1. næstformand og 2. næstformand, som fungerer som sekretær. Disse tre udgør forretningsudvalget.
Løbende sager, der ikke behøver den samlede bestyrelses overvejelser, samt presserende sager, hvor man ikke kan nå at samle hele bestyrelsen kan efter formandens skøn behandles af forretningsudvalget. Formanden tegner foreningen mellem bestyrelses- og forretningsudvalgsmøderne.
Bestyrelsens virke
Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst 4 bestyrelsesmedlemmer er til stede og formanden eller en af næstformændene er blandt disse. Formanden (eller i dennes forfald en af næstformændene) leder mødet, medmindre der vælges en anden mødeleder.
I tilfælde af stemmelighed på bestyrelsesmøder er formandens stemme afgørende. Er formanden ikke til stede, er 1. næstformandens stemme afgørende. Er både formand og 1. næstformand ikke til stede, er 2. næstformandens stemme ved stemmelighed afgørende.
Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden.
Bestyrelsen nedsætter udvalg og trækker på ekstern ekspertise efter behov.
Bestyrelsen vælger et registreret eller statsautoriseret revisionsfirma til ekstern revision. Regnskabsåret følger kalenderåret.
Udtrædelse af bestyrelsen
Udtræder et medlem af bestyrelsen i valgperioden, indtræder 1.-suppleanten i dettes sted i den pågældendes valgperiode, og 2.-suppleantens indtræder i 1.-suppleantens sted.
Såfremt et flertal af de valgte bestyrelsesmedlemmer ønsker at nedlægge deres mandater uden for tur, skal bestyrelsen inden 1 måned og med mindst 10 dages varsel indkalde til ekstraordinær generalforsamling. På denne generalforsamling fratræder bestyrelsen, og der vælges et midlertidigt forretningsudvalg, der tegner foreningen, indtil en ny bestyrelse kan vælges på næstkommende ordinære generalforsamling.
Tillidsrepræsentanter
Foreningens tillidsrepræsentanter vælges iht. det gældende tillidsrepræsentantcirkulære. Tillidsrepræsentanterne opslås på hjemmesiden.
Bestyrelsen fastsætter valgproceduren. Bestyrelsen skal sikre, at foreningens tillidsrepræsentanter får de nødvendige kvalifikationer.

§ 8
Når Dansk Kirkemusiker Forening registrerer oplysninger om et medlem, skal medlemmet ifølge Persondataloven orienteres om:

-hvem der er dataansvarlig
-hvorfor vi behandler oplysningerne
-hvem oplysningerne kan videregives til
-hvordan man kan gøre indsigelse
Medlemmer kan til enhver tid hos sekretariatets forretningsfører få oplyst, hvilke oplysninger, der er registreret om vedkommende. Alle oplysninger vil blive slettet, når de ikke længere er relevante.

§ 9
Der kan afholdes medlemsmøder og kurser. Vilkårene fastsættes af bestyrelsen.

§10
Foreningens vedtægter skal være tilgængelige på foreningens hjemmeside.

§ 11
Når et overenskomstresultat eller overenskomstforlig foreligger, sendes dette med bestyrelsens anbefaling straks til urafstemning hos foreningens stemmeberettigede medlemmer. Urafstemningens resultat offentliggøres på hjemmesiden straks dette foreligger.

§ 12
Foreningen kan opløses, når to af hinanden følgende generalforsamlinger med mindst 1 måneds mellemrum ved afstemning har besluttet dette. Ved begge generalforsamlinger kræves et flertal på mindst tre fjerdedele af de afgivne stemmer.
Ved opløsning af foreningen overdrager bestyrelsen foreningens aktiver til aktiviteter, der er i overensstemmelse med foreningens formål.

§ 13
Nærværende vedtægter er vedtaget og træder omgående i kraft.

Tiltrådt af hovedbestyrelsen den 28. februar 2022

David Danholt                     
Birthe Christiansen
Maria Lantz
Filip Maarup                  
Kirsten Beck
Anette Jepsen Holm                     
Birgit Schledermann