out-dansk-kirkesmusiker-forening-logo

Om Dansk Kirkemusiker Forening

OK-mærket er din sikkerhed for kvalitet som kirkemusiker

Det betyder OK-mærket for dig

OK-mærket er din sikkerhed for kvalitet. 
“Kig efter OK-mærket, når du vælger fagforening”. Sådan lyder budskabet til alle lønmodtagere i Danmark. OK-mærket er et kvalitetsstempel på de fagforeninger, som har dybt kendskab til medlemmernes fag og branche, og som forhandler overenskomster med arbejdsgiverne.
Det gør fagforeningerne, som er samlet i hovedorganisationen FH, og det skaber rammerne for gode arbejdsliv.

Værdigrundlag

Hos Dansk Kirkemusiker Forening stræber vi efter at alle vores medlemmer skal have de bedst mulige løn- og ansættelsesforhold. 

Fordi et trygt arbejdsliv giver trygge medarbejdere, der kan bidrage kreativt og musisk til at gøre det de er bedst til – nemlig at skabe kirke ude i de mange danske sogne. Vores brede medlemsskare har i Dansk Kirkemusiker Forening mulighed for arbejdsmæssig og juridisk sparring, hvis behovet skulle opstå. 

Mange medlemmer er desuden deltidsansatte og vi har særligt fokus på og erfaring med de udfordringer der følger hermed. Derfor har vi i mange år arbejdet målrettet for, at alle kirkemusikere skal være omfattet af overenskomsten, også de, der er ansat under 8 timer pr uge. Og nu er det endelig lykkedes! Ved OK24 blev dette ønske til virkelighed, alle kirkemusikere og kirkesangere er under overenskomst fra 1. oktober 2024!

Om foreningen

Dansk Kirkemusiker Forening af 1885 er landsforening for organister og kirkesangere.
Foreningens formål er at varetage honorarlønnede organister og kirkesangeres løn– og ansættelsesforhold samt at højne dansk kirkemusikkultur.
Vi er den forhandlingsberettigede organisation og er medlem af Statstjenestemændenes Centralorganisation – i daglig tale kaldet CO10.
Foreningens bestyrelse består af 7 medlemmer valgt af generalforsamlingen. DKF har et godt samarbejde med andre kirkefunktionærorganisationer og er repræsenteret i bl.a. Folkekirkens SamarbejdsudvalgKMKC og kirkemusikskolernes bestyrelser.

Foreningens vedtægter

§ 1 Navn og hjemsted
Foreningens navn er Dansk Kirkemusiker Forening – stiftet 27. august 1885 – landsforening for kirkemusikere.
Stk. 2. Foreningens hjemsted er foreningens sekretariats adresse.

§ 2 Formål
Foreningens formål er at varetage kirkemusikeres løn- og ansættelsesmæssige forhold samt at højne dansk kirkemusikkultur.
Stk. 2. Foreningens formål søges bl.a. opfyldt ved: at udøve forhandlingsretten for alle stillinger under Dansk Kirkemusiker Forenings forhandlingsområde.
at udøve forhandlingsret for ordinære medlemmer samt yde støtte til ordinære medlemmer i løn- og ansættelsesmæssige anliggender.
at virke for medlemmernes faglige dygtiggørelse.

§ 3 Medlemmer
Som medlemmer kan optages kirkemusikere der enten har fast stilling eller vikarstilling som kirkemusiker – eller som har interesse for virket som kirkemusiker.
Stk. 2. Indmeldelse i foreningen sker til foreningens sekretariat.
Stk. 3. Udmeldelse af foreningen sker til sekretariatet.
Stk. 4. Udmeldelse kan ske med mindst 1 måneds frist til hhv. 30/6 og 31/12.
Stk. 5. Et medlem kan ved udmeldelse ikke unddrage sig forpligtelser, der påhviler medlemmet på grund af forhold, der er opstået inden medlemmets udtræden. Under en løbende konflikt, hvori Dansk Kirkemusiker Forening er inddraget, kan udmeldelse alene ske med bestyrelsens samtykke.
Stk. 6. Kontingentrestance medfører fortabelse af stemmeret. Medlemmer der er i restance med mere end 3 måneders kontingent slettes som medlemmer og kan kun optages på ny efter indfrielse af deres kontingentrestance, og i øvrigt på vilkår fastsat af bestyrelsen.
Stk. 7. Finder bestyrelsen, at et medlem har udvist en optræden, der kan være/har været til skade for foreningens formål og anseelse, kan bestyrelsen efter enstemmighed og efter forud indhentet udtalelse fra det pågældende medlem, ekskludere pågældende fra foreningen.
Indstilles et medlem til eksklusion, har den pågældende mulighed for at anke bestyrelsens beslutning til foreningens ordinære generalforsamling indenfor 4 uger efter beslutningen. Den til eksklusion indstillede, har ret til fremmøde samt at komme til orde under det punkt på dagsordenen på en generalforsamling, hvor eksklusionen behandles. Beslutningen beror på en afstemning som skal være skriftlig og sker ved almindeligt stemmeflertal.
I sådanne tilfælde forbliver medlemmet i Dansk Kirkemusiker Forening indtil den ordinære generalforsamling er gennemført.
Stk. 8. Bestyrelsen kan efter indstilling fra medlemmer eller af bestyrelsen udnævne et medlem til æresmedlem af foreningen. Æresmedlemmer betaler ikke kontingent.
Stk. 9. Foreningens medlemmer hæfter ikke personligt for foreningens forpligtelser.

§ 4 Kontingent
Medlemskontingentet fastsættes på den ordinære generalforsamling.
Under særlige omstændigheder kan bestyrelsen beslutte, at der midlertidigt skal opkræves ekstraordinært kontingent af samtlige medlemmer.

§ 5 Foreningens organer
Generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed og ledes af en dirigent, som foreslås af bestyrelsen og vælges af generalforsamlingen.
Stk. 2. En generalforsamling, som er lovligt indkaldt, er beslutningsdygtig uanset fremmødet.
Adgang til en ordinær generalforsamling har alle medlemmer samt evt. gæster, som bestyrelsen måtte have indbudt. Ved ekstraordinær generalforsamling har dog alene medlemmer adgang.
Stk. 3. Alle medlemmer, som ikke er i restance, har stemmeret og er valgbare ved generalforsamlingen.

Afstemning
Stk. 4. Afstemning ved generalforsamlingen kan alene ske ved fremmøde. Afstemning skal ske skriftligt, såfremt 5 stemmeberettigede medlemmer ønsker det.
Et afstemningsresultat fremkommer ved simpelt flertal – bortset fra i forbindelse med vedtægtsændringer eller opløsning af foreningen. I tilfælde af stemmelighed foretages omvalg. Er der fortsat stemmelighed, bortfalder forslaget.
Ved valg til bestyrelsen samt afstemning vedr. kontingentfastsættelse gælder endvidere følgende:
Er der efter omvalg stadig stemmelighed ved valg til bestyrelsen, foretages lodtrækning.
Falder bestyrelsens forslag til kontingentfastsættelse eller er der stemmelighed, kan bestyrelsen bringe forslaget om kontingentfastsættelsen til urafstemning.
Generalforsamlingen kan ved flertal eller stemmelighed bringe et spørgsmål til afgørelse ved urafstemning.
Stk. 5. Der føres beslutningsreferat for generalforsamlingen. Dette underskrives af generalforsamlingens dirigent.
Stk. 6. Den ordinære generalforsamling finder sted årligt i 2. kvartal med følgende dagsorden:

1. Valg af dirigent og referent
2. Bestyrelsens/formandens beretning
3. Fremlæggelse af årsregnskabet
4. Fremlæggelse af budget og fastsættelse af kontingent
5. Valg til bestyrelsen
6. Valg af suppleanter
7. Indkomne forslag
8. Eventuelt

Stk. 7. Indkaldelsen til ordinær generalforsamling udsendes med foreløbig dagsorden senest 2 måneder inden afholdelsen bl.a. med oplysning om, hvilke bestyrelsesmedlemmer der søger genvalg, bestyrelsens forslag samt bestyrelsens forslag til kontingentfastsættelse.
Stk. 8. Forslag, som medlemmer ønsker behandlet på generalforsamlingen, skal sendes til sekretariatet og være bestyrelsen i hænde senest 1 måned inden generalforsamlingen.
Stk. 9. Endelig dagsorden, inkl. evt. bilag, samt oplysning om, hvilke medlemmer, der er på valg, offentliggøres på foreningens hjemmeside senest 14 dage inden generalforsamlingen.
Stk. 10. Ekstraordinær generalforsamling kan indkaldes, hvis enten bestyrelsen finder det nødvendigt, eller efter begæring af mindst 10 stemmeberettigede medlemmer. I begge tilfælde skal indkaldelse / begæring ledsages af en begrundelse.
Stk. 11. Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling udsendes med mindst 14 dages varsel, en begæring skal efterkommes inden 1 måned efter at sekretariatet har modtaget denne.

§ 6 Bestyrelsen
Foreningens bestyrelse består af 7 medlemmer valgt blandt foreningens medlemmer på en generalforsamling.
Stk. 2. Valg til bestyrelse gælder for en periode på 2 år, heraf er 4 medlemmer på valg i lige år, og 3 medlemmer på valg i ulige år. 2 suppleanter vælges til bestyrelsen for 2 år, heraf er 1. suppleanten på valg i ulige år, 2. suppleanten er på valg i lige år. Ved mandatnedlæggelse i bestyrelsen indtræder 1.suppleanten. Ved yderligere mandatnedlæggelse i bestyrelsen indtræder 2.suppleanten.
Stk. 3. Bestyrelsens konstituering
Bestyrelsen konstituerer sig med formand, 1. næstformand og 2. næstformand. Disse tre udgør forretningsudvalget. Løbende sager, der ikke behøver den samlede bestyrelses overvejelser, samt presserende sager, hvor man ikke kan nå at samle hele bestyrelsen kan efter formandens skøn behandles af forretningsudvalget. Formanden tegner foreningen mellem bestyrelses- og forretningsudvalgsmøderne.

Bestyrelsens virke
Stk. 4. Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst 4 bestyrelsesmedlemmer er til stede og formanden eller en af næstformændene er blandt disse. Formanden (eller i dennes forfald en af næstformændene) leder mødet, medmindre der vælges en anden mødeleder.
Stk. 5. I tilfælde af stemmelighed på bestyrelsesmøder er formandens stemme afgørende. Er formanden ikke til stede, er 1. næstformandens stemme afgørende. Er både formand og 1. næstformand ikke til stede, er 2. næstformandens stemme ved stemmelighed afgørende.
Stk. 6. Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden.
Stk. 7. Bestyrelsen nedsætter udvalg og trækker på ekstern ekspertise efter behov.
Stk. 8. Bestyrelsen vælger et registreret eller statsautoriseret revisionsfirma til udvidet gennemgang. Regnskabsåret følger kalenderåret.

Udtræden af bestyrelsen
Stk.9. Udtræder et medlem af bestyrelsen i valgperioden, indtræder 1.-suppleanten i dennes sted i den pågældendes valgperiode, og 2.suppleantens indtræder i 1.suppleantens sted.
Stk. 10. Såfremt et flertal af de valgte bestyrelsesmedlemmer ønsker at nedlægge deres mandater uden for tur, skal bestyrelsen inden 1 måned og med mindst 10 dages varsel indkalde til ekstraordinær generalforsamling. På denne generalforsamling fratræder bestyrelsen, og der vælges et midlertidigt forretningsudvalg, der tegner foreningen, indtil en ny bestyrelse kan vælges på næstkommende ordinære generalforsamling.

§ 7 Sekretariat
Bestyrelsen etablerer et sekretariat og kan ansætte lønnet medhjælp.
Stk. 2. Sekretærfunktionen i forbindelse med bestyrelses- og forretningsudvalgsmøder samt generalforsamlinger, varetages af sekretariatet, herunder beslutningsreferat/protokol.

§ 8 Tillidsrepræsentanter
Foreningens tillidsrepræsentanter vælges iht. det gældende tillidsrepræsentantcirkulære. Tillidsrepræsentanterne opslås på hjemmesiden.
Bestyrelsen fastsætter valgproceduren. Bestyrelsen skal sikre, at foreningens tillidsrepræsentanter får de nødvendige kvalifikationer.

§ 9 Medlemsmøder og kurser
Der kan afholdes medlemsmøder og kurser. Vilkår for deltagelse og omfang fastsættes af bestyrelsen.

§ 10 Indgåelse og fornyelser af overenskomster
Når et overenskomstresultat eller overenskomstforlig foreligger, sendes dette med bestyrelsens anbefaling straks til urafstemning hos foreningens stemmeberettigede medlemmer. Urafstemningens resultat offentliggøres på hjemmesiden straks dette foreligger. Urafstemning kan foretages elektronisk.

§ 11 Vedtægtsændringer
Foreningens vedtægter kan kun ændres ved beslutning på foreningens generalforsamling. Vedtagelse kræves at minimum 2/3 af de afgivne stemmer er for vedtægtsændringen.
Stk. 2. Forslag til vedtægtsændringer kan stilles af bestyrelsen eller af minimum 10 medlemmer af foreningen.

§ 12 Opløsning
Foreningen kan opløses, når to på hinanden følgende generalforsamlinger med mindst 1 måneds mellemrum ved afstemning har besluttet dette. Ved begge generalforsamlinger kræves et flertal på mindst 3/4 af de afgivne stemmer.
Stk. 2. Ved opløsning af foreningen overdrager bestyrelsen foreningens aktiver til aktiviteter, der er i overensstemmelse med foreningens formål.


Nærværende vedtægter er vedtaget af generalforsamlingen d. 6. maj 2024.