out-dansk-kirkesmusiker-forening-logo

Nyhedsbrev fra Dansk Kirkemusiker Forening

Nyhedsbrev september 2023

Kære kirkemusiker!

Jeg håber, alle er kommet retur efter velfortjent ferie med nye kræfter til at udføre vores vigtige hverv i den fælles Folkekirke. Her et par vigtige informationer fra foreningen:

 1. Vores nye hjemmeside er nu i luften. Tjek den ud på kirkemusiker.dk og tilmeld dig nyhedsbrevet. Vi er meget stolte af den nye hjemmeside, men modtager selvfølgelig gerne konstruktiv kritik.
 2. Folkekirkens Arbejdsmiljøundersøgelse er blevet udsendt til henved 15.000 ansatte. Jeg vil stærkt opfordre alle til at udfylde spørgeskemaet. Hvis du mod forventning ikke har modtaget skemaet i din e-Boks, kontakt da venligst din kontaktperson eller daglige leder.
 3. Kirkemusikalsk Landsforbund har haft årsmøde. Det er endnu engang blevet klart og tydeligt, at et udbygget samarbejde mellem de tre søsterforeninger er frugtbart og konstruktivt bl.a. i lyset af de rekrutteringsudfordringer, vi de kommende år navnligt står overfor på organist-fronten.
 4. Dansk Kirkemusiker Forenings krav til OK24 er indgivet, og vi går nu i gang med de koordinerende møder mellem CO10 og Dansk Kordegneforening og Kirkekultur.nu, som vi som bekendt deler organisationsaftale med.
 5. Vi er så småt i gang med foreningens årsskrift. Eventuelle indlæg fra jer bedes fremsendt senest 15.november dette år.
 6. Sekretariatet arbejder på højtryk med de årlige lønforhandlinger og forhandlinger af nyansættelser. Hav derfor tålmodighed med Rie og Maria. De løber meget stærkt pt.
 7. Til sidst et lille hjertesuk: Vi er utroligt glade for dit medlemskab af vores hæderkronede forening. Men vi har plads til flere medlemmer. Hvis du har en kollega, der endnu ikke er medlem, så fortæl denne gerne om de fordele, der er ved at være at melde sig ind.

Med ønsket om et berigende og smukt efterår.

 

David Danholt

Formand

Nyhedsbrev juni 2023

Kære kirkemusiker,

Sommeren er kommet! En del af jer er sikkert allerede gået på ferie. På tærsklen til en varm og forhåbentlig skøn tid får I nogle vigtige nedslag i foreningens aktuelle opmærksomhedspunkter: 

Fagligt seminar:

De faglige organisationer for kirkefunktionærerne var i midten af juni samlet til det årlige faglige seminar. I den forbindelse blev nedenstående pressemeddelelse udsendt:

Kirkefunktionærernes faglige organisationer drøfter helhedssyn på kirkefunktionærernes og præsters fælles arbejdsplads samt ledelse og tilsyn i folkekirken.

Otte faglige organisationer for kirkefunktionærerne ansat i Folkekirken har netop afsluttet det årligt tilbagevendende faglige seminar. Følgende tre hovedpunkter er blevet drøftet:  

 1. De faglige organisationers fælles interesser i forbindelse med OK24.
 2. Helhedssyn på kirkefunktionærernes og præsters fælles arbejdsplads, bl.a. i forhold til trekanten præster – MR – ansatte. I den forbindelse deltog Præsteforeningens formand Pernille Vigsø Bagge i drøftelserne.
 3. Drøftelse af ledelse og tilsyn i Folkekirken. 

De faglige organisationer udtaler efter drøftelserne:   

 1. De faglige organisationer ønsker i forbindelse med OK24 bl.a. at sætte fokus på de punkter, hvor vilkårene ikke er sidestillet med de øvrige statslige arbejdspladser.
 2. De faglige organisationer ønsker et styrket samarbejde med den gejstlige søjle for at skabe en helhedsorienteret arbejdsplads for alle ansatte med fokus og anerkendelse af faglige kompetencer.
 3. De faglige organisationer efterspørger et skærpet tilsyn med arbejdsgiver, herunder MR og personalekonsulenter. Der er behov for obligatorisk uddannelse af kontaktpersoner og indføring i folkekirkelige forhold, herunder ledelse for nyvalgte menighedsrådsmedlemmer.  

Kirkefunktionærernes faglige organisationer har en stærk forventning om, at alle parter i Folkekirken medvirker til at klarlægge de italesatte emner og sætter handling bag ord. 

Årlige lønforhandlinger:

Fristen for indsendelse af materiale er OBS: 7. august 2023 – tidligere udmeldt dato var 15. august, men da det også er i august at foreningen skal indgive overenskomstkrav, så flyttes fristen hermed. 

Send dine argumenter for lønforhøjelse til sekretariatet på rla@kirkemusiker.dk

For inspiration se vores hjemmeside – under medlemsside/loenforhandling. Du er også velkommen til at ringe og få sparring forud. 

OK24

Når sommerferien er slut, er det tid til at aflevere overenskomstkrav. Vi ønsker os mange ting, herunder bedre vilkår for de små stillinger og kirkekorsangerne, afskaffelse af fikspunktet og meget mere. I virkelighedens verden kan vi dog ikke få alle krav igennem, og vi må prioritere hvad der vægter mest. Vi forventer, at reallønsstigninger bliver et hovedkrav fra alle organisationer, da det fyldte mest ved forhandlingerne på det private område.

Kirkefunktionærorganisationerne ønsker overordnet at vilkårene i folkekirken normaliseres mest muligt, dvs. at vilkårene i folkekirken i videst muligt omfang skal ligne dem på det øvrige arbejdsmarked. Bestyrelsen skal i august tage stilling til de endelige krav. Kom gerne med input inden da. 

Sommerferie i sekretariatet:

Sekretariatet er bemandet hele sommeren, men telefontiden indskrænkes. Åbningstiden er ugerne 27-31 er således: Tirsdag-fredag kl. 10-11. 

Med ønsket om en skøn og dejlig ferietid.

David Danholt

Formand

Nyhedsbrev marts 2023

Kære kirkemusiker,

Det er længe siden, at du har modtaget et nyhedsbrev med opdatering på aktuelle indsatsområder. Derfor  her en sammenfatning i punktform udsendt sammen med indkaldelsen til foreningens generalforsamling:

 1. Manglende implementering af EU’s deltidsdirektiv på Folkekirkens område: Vi arbejde fortsat på at lægge pres på Kirkeministeriet og Medarbejder- og Kompentencestyrelsen (Medst)for at få en udmelding omhandlende den manglende implementering. CO10 har på vegne af Organistforeningen henvendt sig skriftligt til Medst, og vi arbejder politisk på en strategi sammen med Organistforeningen. I den forbindelse bedes du henvende dig til sekretariatet, hvis du selv oplever eller er vidende om en sag, hvor arbejdsgiver bevidst ansætter folk på under otte timer, dvs. uden for overenskomst, for at omgå reglerne.
 2. Hjemmeside: Inden længe lanceres foreningens nye hjemmeside. Glæd dig til en mere brugervenlig hjemmeside med et opdateret visuelt udtryk.
 3. Differentieret kontingent for foreningens medlemmer: Der arbejdes i øjeblikket på mere differentierede kontingentsatser for at imødekomme den store spredning på de enkelte kirkemusikeres ugentlige timetal. Dette for at give flere kirkemusikere et incitament til at melde sig ind i foreningen og få den faglige og juridiske bistand, man måtte have brug for.
 4. OK24: Der arbejdes på en konkretisering af foreningens krav i forbindelse med OK24, inden disse skal indsendes efter sommerferien. Forslag til krav med relevant argumentation bedes fremsendt til sekretariatet inden udgangen af maj.
 5. Vikarsatser: Vi er blevet opmærksom på, at foreningens liste med vejledende vikarsatser ikke er tidssvarende. Der arbejdes på en revidering af denne.
 6. Generalforsamling 2023: Jeg vil som foreningens formand opfordre alle medlemmer til at møde op til vores generalforsamling i maj. Den demokratiske proces og mulighederne for at få indflydelse fungerer og opnås bedst ved at deltage aktivt. På forhånd tak.

David Danholt

Formand

Dansk Kirkemusiker Forening

Nyhedsbrev september 2022

Kære Kirkemusiker!

Det er ved at være en rum tiden siden, du sidst modtog et nyhedsbrev fra foreningens formand. Forhåbentligt har du holdt en velfortjent sommerferie og er kommet tilbage til din arbejdsplads kirken med fornyede kræfter.

Meget er sket siden sidste nyhedsbrev. Lad mig liste hovedpunkterne op:

 1. Som nævnt en del gange i forskellige fora har vi haft skiftedag i foreningens sekretariat. Jan Thor Callesen er efter næsten tyve års tro tjeneste gået på pension og fungerer nu som foreningens konsulent i uafsluttede, faglige sager. Rie Lykke Aagaard har som en værdig aftager efterfulgt Jan. I den forbindelse er jeg blevet bedt om at bede om forståelse og tålmodighed. Sagerne er mange, og Rie arbejder ihærdigt på at blive fortrolig med de mange postgange og procedurer, som jobbet som sekretariatsleder fordrer. På forhånd tak.
 2. I slutningen af august havde kirkefunktionærernes faglige organisationer fået foretræde for Kirkeministeren. Foreningen var her repræsenteret af Rie Lykke Aagaard, da jeg var forhindret i at deltage. Forud for dette møde havde foreningerne formuleret fire punkter omhandlende områder med behov for indsats set i lyset af det øgede fokus på det psykiske arbejdsmiljø i Folkekirken. Disse kan læses på både foreningens hjemmeside og facebookside.
 3. I tråd med ovenstående blev der i fredags holdt møde i Folkekirkens Samarbejdsudvalg, hvor foreningen var repræsenteret ved bestyrelsesmedlem Anne Due Nørgård. Der blev der formuleret en fremadrettet strategi, som vil udspringe fra dette udvalg, hvilket er et nybrud. Der barsles med en officiel udmelding inden længe.
 4. Foreningens nye bestyrelse har holdt sit første fysiske møde. Der blev det bl.a. besluttet at få iværksat udvikling af ny og tidssvarende hjemmeside. Ligeledes er det besluttet at afholde en tema-dag for bestyrelsen, hvor foreningens fremadrettede politiske strategier vil blive drøftet. Det er også blevet besluttet, at nyhedsbrevet fremover vil blive skrevet på skift af bestyrelsesmedlemmerne.
 5. Der har været årsmøde i Kirkemusikalsk Landsforbund, som er et mangeårigt fagligt fællesskab med DOKS og Organistforeningen. Mange vigtige emner blev her debatteret, herunder foreningernes erfaringer med medlemmernes udfordringer med dårligt psykisk arbejdsmiljø og samarbejdet de tre kirkemusikskoler imellem.
 6. OBS! Falsk blanket med vikartakster i omløb:

Organistforeningen, Dansk Kirkemusiker Forening og DOKS har fået forevist en blanket til brug for skriftlige aftaler om vikaropgaver som organist. Den er er forsynet med nogle fast definerede timesatser. Men særligt bemærkelsesværdigt er det, at der øverst på blanketten står: ”I samarbejde med Dansk Kirkemusiker Forening, Organistforeningen & DOKS”. Vi kan konstatere, at blanketten er i omløb. Det er derfor vigtigt at slå fast, at ingen af de tre organisationer har noget med blanketten at gøre! Organistforeningen og DOKS udgiver i fællesskab vejledende minimumssatser. Dansk Kirkemusiker Forening udgiver ligeledes vejledende satser, som er udregnet i forhold til vores intervallønsystem. Organistvikarer og menighedsråd opfordres til at tage udgangspunkt i, når parterne lokalt indgår aftaler om vikariater. Disse timesatser er resultatet af en nøgtern beregning af, hvordan en vikar skal honoreres med henvisning til det gældende EU-deltidsdirektiv. Direktivet foreskriver, at der ikke må ske forskelsbehandling på grund af deltid eller tidsbegrænset ansættelse – og det vedrører i sagens natur også vikarer. Der er intet til hinder for, at man aftaler en højere timesats med henvisning til kompetencer, opgavens karakter eller andet.

David Danholt

Formand

Dansk Kirkemusiker Forening