Forside > Kredsene > Aalborg > Generalforsamling

Generalforsamling


 Aalborg Kredsens generalforsamling i Folkekirkens Hus, 
Aalborg den. 5. okt. 2020

Dagsorden:

1. Valg af dirigent
2. Formandens beretning
3. Fremlæggelse af regnskab
4. Valg til kredsbestyrelsen. På valg er:          
Inger Bøytler Jensen
Birthe Christiansen
Maria Søgaard Nielsen
Inga Nielsen (modtager ikke genvalg)
5. Valg af Kredssuppleanter
6. Valg af tillidsrepræsentant
7. Valg af revisorer og revisorsuppleant
8. Indkomne forslag
9. Evt.

Referat:

Ad 1. David Danholt
Ad 2. Godkendt, se bilag
Ad 3. Regnskab gennemgået og godkendt, se bilag
Ad 4. Inger Bøytler Jensen, Birthe Christiansen, Maria Søgaard Nielsen, genvalgt
Ad 5. Ingen suppleanter
Ad 6. Birthe Christiansen, genvalgt
Ad 7. Henning Sørensen og Bitten Pedersen, genvalgt, ingen suppl.
Ad 8. Ingen
Ad 9. Intet

Beretning 2020         Regnskab 2020 

Konstituerende møde afholdt i forlængelse af generalforsamlingen

Formand: Birthe Christiansen
Næstformand:  Maria Søgaard Nielsen
Sekretær:        Inger Bøytler Jensen
Kasserer:        Henrik Mørch Nielsen, udenfor bestyrelsen
Øvr. medl.:  Kirsten Poulsen, Anne Lee Corneliussen

Næste bestyrelsesmøde: 15.03.21 hos Inger Bøytler Jensen

Ref: Inger Bøytler Jensen


Referat fra Aalborg Stiftskreds generalforsamling
mandag den 30. september 2019 i Folkekirkens Hus Aalborg

 Beretning 2019  Regnskab 2019 


Referat fra Aalborg Stiftskreds generalforsamling
mandag den 1. oktober 2018 i Folkekirkens Hus Aalborg

 Beretning 2018  Regnskab 2018 


Referat fra Aalborg Stiftskreds generalforsamling
mandag den 1. oktober 2017 i Folkekirkens Hus Aalborg

Velkomst ved formand Birthe Christiansen. Fremmødt var bestyrelsen + 1 medlem.
Til kursusdelen om formiddagen deltog 2 organister og 8 kirkesangere.

1. Valg af dirigent: Grethe Bjelke

2. Formandens beretning: fremlagt af formand Birthe Christiansen. Godkendt, læs den her

3. Fremlæggelse af regnskab 2016: fremlagt af kasserer Henrik Mørch. Godkendt, se det her

4. Valg af kredsbestyrelse: genvalgt: Grethe Bjelke, Kirsten Poulsen, Henrik F. Mørch-Nielsen, 1 plads vakant

5. Valg af tillidsrepræsentant: Birthe Christiansen

6. Valg af kredssuppleanter: vakant

7. Valg af revisor og revisorsuppleant: Bitten Pedersen, Hjallerup og Henning Sørensen, Nørresundby

8. Indkomne forslag: ingen indkomne forslag

9. Eventuelt: forslag om et medlemsblad på mail, når der nyt i foreningen. Medlemsmødet blev rost, for et varieret program. Årsmødet i 2018 er 22. oktober i Ribe.

Tak for god ro og orden!

Referent Inga Nielsen


Referat fra Aalborg Stiftskreds generalforsamling
Mandag den 3. oktober 2016 i Folkekirkens Hus Aalborg

Velkomst ved formand Birthe Christiansen. Fremmødt var bestyrelsen + 2 medlemmer. Til kursusdelen om formiddagen deltog 2 organister og 8 kirkesangere.

1. Valg af dirigent:
Bitten Pedersen

2. Formandens beretning:
Fremlagt af formand Birthe Christiansen - se længere nede på siden.

3. Fremlæggelse af regnskab 2015
Fremlagt af kasserer Henrik Mørch. Godkendt.

4. Vedtægtsændring:
Formanden orienterer om navneændring fra Aalborg Stiftekreds til Aalborg Kreds. Vedtægtsændringen vedtages næste år.

5. Valg af stiftskredsbestyrelse:
Nyvalgt: Inga Nielsen
Birthe Christiansen
1 plads vakant

6. Valg af tillidsrepræsentant:
Birthe Christiansen

7. Valg af kredssuppleanter:
Inga Nielsen

8. Valg af revisor og revisorsuppleant:
Bitten Pedersen, Hjallerup og Henning Sørensen, Nørresundby.

9. Indkomne forslag:
Ingen indkomne forslag.

10. Eventuelt:
Der blev forslået at vi allerede nu bruger det ændrede navn.
Birthe Christiansen orienterede om næste års medlemsmøde, som afholdes d. 11. september 2017 i Folkekirkens Hus Aalborg.

Tak for god ro og orden!

Referent Inga Nielsen 


DKF Aalborg Stiftskreds generalforsamling 3. okt. 2016
Formandsberetning

Siden sidste års generalforsamling
Bestyrelsen har holdt 2 møder siden sidste års generalforsamling, nemlig det konstituerende og den 18. april 2016. Sidste år havde vi 2 pladser vakant, men fik heldigvis den ene besat ved sidste års generalforsamling, og håber i år at få den anden besat, så vi kan blive en fuldtallig bestyrelse på 7 medlemmer.
Fra Vestervig Kirkemusikskole har der været udsendt kursustilbud for foråret 2016, med bl.a. inspirationsdage med information om uddannelse, som var i Gjøl kirke lørdag den 6. feb. Her var de faglige organisationer indbudt til at orientere om foreningerne og deres betydning. Der var fra Organistforeningen og DKF, hvor jeg deltog, og jeg har efterfølgende fået at vide, at vi fik 2 nye medlemmer på den baggrund.
Der har været MUSIK i Kirken - Babysalmesang og sang, spil og bevægelse med børn 4. marts og Salmebogen fra mandag til lørdag, om salmemaraton, mini-konfirmander og salmeaftener m.m. den 4. april på Vestervig kirkemusikskole.
Den 12. marts var der kursusdag for organister og kirkesangere i Simested kirke med temaet: Samspil/samarbejde med organist og kirkesanger.
Den 16. juni var der Kirkemusikkens Dag i Haslev på Emmaus kursuscenter i Haslev indbudt af Sjællands kirkemusikskole. Jeg havde fornøjelsen at deltage, en fantastisk inspirationsdag med 49 tilmeldte.
Vestervig Kirkemusikskole har udsendt sit efterårsprogram med spændende kurser:
7. okt.: Korlederstemmen
24. sept.: Den gode korklang
10. okt.: Kirkehandlingers liturgi og musik
24. okt.: Repertoire til advent og Jul for orgeltrompet og orgel
4. nov.: Lad spirekoret vokse.
Alt sammen med meget kompetente undervisere, se mere på: 
http://www.kirkemusikskole.dk/kirkemusikskolerne-i-danmark/vestervig-kirkemusikskole/kalender

Medlemsmøde
Mandag den 12. september var der Kursusdag/landsmøde i Tornbjerg Kirke i Odense. En rigtig god dag med ca. 30-35 deltagere, hvor bl.a. Povl Chr. Balslev gav et kursus i brug af nyere salmer. Ringe Pigekor gav en fantastisk koncert i kirken.
I 2017 er det Aalborg kredsens tur til at afholde medlemsmøde/kursusdag. Det bliver den 11. september her i Folkekirkens hus. Programmet er klart, og der er spændende ting i vente, så vi håber rigtig mange vil møde op til en lærerig og fornøjelig dag.

Organisationsaftalen
Der er stadigvæk mange igangværende sager med menighedsrådene rundt om i landet, hvor Jan Thor Callesen er med ind over, og i nogle sager må man i moderniseringsstyrelsen, hvis ikke der opnås enighed.
Vi kæmper stadig for de små stillinger under 8 timer med at få dem med under organisationsaftalen, og håber det lykkes, men de får selvfølgelig hjælp hvis der er brug for det.
Det er jo nu der er lokale lønforhandling, der alle skal gå gennem sekretariatet, så der er stadig en stor arbejdsbyrde for Jan, hvor rejserne rundt om i landet tager en masse tid.
Jeg, som tillidsrepræsentant har i år været bisidder ved 3 forhandlinger.

Medlemssituationen for Aalborg Kredsen
Vi er ved opgørelse efter 1. halvår 2016, 57 medlemmer, og ønsker gerne flere. Det ville være rart, hvis flere fik lyst at være en del af fællesskabet, og have den gode hjælp i baghånden, hvis man får brug for det. Det bliver helt sikkert ikke nemmere at være ansat, og især for nyansatte, vær sikker på at få den rette løn og arbejdsbeskrivelse fra starten (rådighedstid og rammetid). Det er lettere, det er hel på plads inden ansættelse, og her står sekretariatet (Jan) til rådighed.
Vi havde nok håbet på lidt flere tilmeldinger i år, i håb om at flere måske kunne tænke sig at se Folkekirkens Hus, et fantastisk sted, MEN vi glæder os over Jer der er kommet og I skal være rigtig velkomne.

Vestervig Kirkemusikskole
Skolen har jo nu efter 2 års venten, fået sin nye rektor, Tine Fenger Pedersen tiltrådte den 1. januar 2016. Vi var heldige at have Ole Brinth som konstitueret rektor og det var super godt, men selvfølgelig ikke gangbart i længden, hverken for Ole Brinth eller skolen.
Det går godt for skolen. Man har modtaget 62 nye ansøgere ligeligt fordelt mellem organister og kirkesangere.
I øvrigt er der lagt op til en del nye spændende tiltag for skolen, at gøre Vestervig kirkemusikskole mere synlig, og om muligt gøre skolen endnu mere interessant for eleverne.

Kompetencefonden
Det er nu igen blevet tid at søge Kompetencefonden om midler til efteruddannelse. Ansøgningsfristen er fra den 5. sept. - 31. okt. kl. 22:00, så det kan nås endnu. Forudsætningen for at søge er som sædvanligt, at man har haft sin MUS med menighedsrådet, da de skal godkende ansøgningen. Der henvises til www.kirkeuddannelse.dk hvor der kan hentes relevante oplysninger, og på www.kompetencefonden.km.dk, hvor det elektroniske ansøgningsskema findes. Ellers kan man gå ind på DKF`s hjemmeside, hvor alle oplysninger står.
Og se så lige i den forbindelse DKF`s nye logo.
Så det er bare at komme i gang og benytte sig af de efteruddannelser, der er til rådighed.
Til slut vil jeg gerne takke bestyrelsen for godt samarbejde, især Henrik som så velvilligt altid tager imod os. Tak til Bitten fordi du igen stiller op som akkompagnatør. 


Referat fra Aalborg Stiftskreds generalforsamling

mandag den 28. september 2015 i Hjallerup Kulturhus

Velkomst ved formand Birthe Christiansen. Fremmødt var bestyrelsen + 1 medlem. Til kursusdelen om formiddagen deltog 4 organister og 17 kirkesangere.

1. Valg af dirigent:
Birthe Christiansen

2. Formandens beretning:
Fremlagt af formand Birthe Christiansen.
- Se bilag (længere nede på siden)

3. Fremlæggelse af regnskab 2014
Fremlagt af kasserer Henrik Mørch – enstemmigt godkendt.
- Se bilag (længere nede på siden)

4. Valg af stiftskredsbestyrelse:
Nyvalgt: Grethe Bjelke
Kirsten Poulsen
Inger Bøylter Jensen
1 pladser vakant

5. Valg af suppleanter til stiftskredsbestyrelsen:
Ingen.

6. Valg af revisor og revisorsuppleant:
Bitten Pedersen Hjallerup og Henning Sørensen Nørresundby.

7. Indkomne forslag:
Ingen indkomne forslag.

8. Eventuelt:
Årsberetningen sendes til alle medlemmer i Aalborg Stift.

Tak for god ro og orden!                                  Referent Inga Nielsen


DKF Aalborg Stiftskreds
Formandens beretning

Siden sidste års generalforsamling:

Bestyrelsen har kun afholdt 1 møde siden sidste generalforsamling nemlig den 30. marts + det konstituerende møde efter sidste års generalforsamling.
Der var desværre kun 1 medlem tilstede udover bestyrelsen og vedkommende var trådt ud af bestyrelsen tidligere, så der var ingen til at træde i stedet for de to medlemmer, der ikke ønskede at stille op igen. Det vil sige vi har 2 pladser vakant og er derfor nu kun 5 i bestyrelsen.

Vi har modtaget skrivelse fra Vestervig under overskriften: Om optag på kirkemusik uddannelser, hvilket kan give gode jobmuligheder.

Der har været møde i Kirkemusikernes Landsforbund i Vejle den 17. februar, hvor Merethe og jeg deltog.

14. april var der Kirkesangertræf i Sct. Cathrine kirke i Ribe under overskriften ”Lad nu vor lovsang springe ud”. Derudover har Vestervig kirkrmusikskole afholdt forskellige kurser her i efteråret, og flere er på vej som kan ses på deres hjemmeside.

Den 17. august var der TR møde i Odense for alle Stiftskredsenes tillidsrepræsentanter med henblik på at ”klæde de valgte TR repræsentanter på”, når vi bliver kaldt ud til møder som bisiddere for kirkemusikerne.

Medlemsmøde:

Mandag den 7. september var der kursusdag/landsmøde i Kulturmaskinen i Odense. Efter morgenkaffen kom Tina Aistrup fra FTF-A og fortalte om vores arbejdsløshedskasse. Efter frokost/middag kom komponist og organist Aksel Krogslund Olesen og fortalte om Året i ring med salmer og sange, primært af digtere og komponister fra vores tid, hvor vi fik lov at synge med. Det var både interessant og hyggeligt. Derefter var vi til Koncert i Domkirken, Skt. Knuds kirke, hvor organist Tine Pugesgaard og vores egen Maria Lantz spillede og sang kompositioner af Jan Thor Callesen, bla. Den Barmhjertige Samaritaner. Også Carl Nilsen blev fejret med sange, som Jan havde ”rørt” ved. Det var en fantastisk koncert.
Vi gik tilbage til Kulturmaskinen, hvor der var fødselsdagsreception for Jan i anledning af hans 60-års fødselsdag. Her har Aalborg Stiftskreds givet en gavecheck på 1000 kr. som vi har fået et takkebrev for. Af HB fik Jan en Kay Bojesen Abe som symbol på at vi sender ”aben videre til ham” når der er problemer. Der var omkrig 40 deltagere.

Vi har desværre modtaget 2 udmeldelser af hovedbestyrelsen.
Ejgil Holmgaard Pedersen, formand for Viborg-Århus stiftskreds og HB medlem, har forladt begge poster på grund af pludselig opstået sygdom, og Lisa Bonde, Haderslev Stift på grund af sygdom i den nærmeste familie. De vil begge blive savnet, og vi ønsker dem alt godt fremover.

Organisationsaftalen:

Der er stadigvæk sager med menighedsråd landet over, som ikke altid kan finde ud af at håndtere organisationsaftalen på den rigtige måde, så Jan har stadig travlt med møder rundt om i hele landet. Plus alle de lokale lønforhandlinger der også skal gå igennem sekretariatet.
Jeg har som TR været ude som bisidder ved 2 møder, hvoraf den ene desværre endte med en fyring.

Medlemstal for Aalborg Stiftskreds:

Der er i Aalborg Stiftskreds pr. 2. halvår 2015, 57 medlemmer, det vil sige 2 nye medlemmer i forhold til 1. halvår, så det er rigtig dejligt. Men vi skal meget gerne have flere til at møde op ved vores generalforsamling, for ellers ender det med, at vi bliver sluttet ind under Viborg-Århus Stiftskredse. Det synes vi er rigtig ærgerligt, da der så kun bliver en kreds i hele Nord og Midtjylland. Det er et stort område at dække. Men hvis ingen har lyst at stille op og være en del af fællesskabet og tage en tørn i bestyrelsen, (der er trods alt 57 medlemmer at tage af, og det er højst 2 møder om året) vil det desværre blive resultatet. Vi plejer at være 7 i bestyrelsen, men er nu kun 5. Det er også ok, men vi har ingen suppleanter, så jeg vil inderligt ønske at se flere medlemmer ved næste generalforsamling, så vi kan blive ved at bestå som selvstændig stiftskreds.
Jeg håber at kunne holde vores generalforsamling i Folkekirkens Hus i Aalborg til næste år.

Vestervig Kirkemusikskole:

Skolen har de sidste næsten 2 år været uden fast rektor efter Ivar Mæland rejste pr. 31-12 2013. Vi har jo heldigvis Ole Brinth, Sjællands Kirkemusikskole, som konstitueret rektor, der er blevet forlænget op til flere gange, og nu indtil udgangen af 2015. Det har været guld værd for skolen, som skylder Ole Brinth en stor tak for sit store arrangement og indsats gennem de sidste 2 år.


Se regnskabet for 2014 her: Regnskab 2014 

Dansk Kirkemusiker Forening
Home